نوع مقاله : علمی

نویسنده

دانشجوی دکترای تربیت مدرس

چکیده

 

 
مایکل بوراوی،قائم مقام انجمن جامعه شناسی در آمریکا  در تیرماه سال 1387 سفری به ایران داشت.در همین زمینه  مقاله ای از وی در مجله انجمن شناسی ایران به چاپ رسید.بورآوی چهار نوع وظیفه جامعه شناسی را در قالب چهار نوع جامعه شناسی به قرار زیر طبقه بندی نموده است:جامعه شناسی سیاستگذار که در خدمت هدفی است که کار فرمایش تعیین میکند و در صدد است که یا با داده های اجتماعی بر ای مشکلات سفارش داده شده راه حلهایی بیابد و یا به راه حلهای موجود مشروعیت علمی ببخشد.