نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسى دانشگاه تربیت معلم

2 کارشناس ارشد جامعه شناسى دانشگاه تربیت معلم

چکیده

بررسى نگرش‌هاى عمومى در رابطه با جرایم و مجازات‌ها از دیرباز در کشورهاى غربى مرسوم بوده است. هدف اساسى این مطالعات آگاهى از نگرش مردم نسبت به جرایم
و مجازات‌ها و ایجاد هماهنگى بیشتر بین این نگرش‌ها و قوانین کیفرى و نظام مجازات
است. با وجود این، مطالعات مذکور در ایران مرسوم نیست. هدف این مقاله آگاهى از
نگرش جمعیت مورد مطالعه در رابطه با جدیت و اهمیت جرایم و عوامل مرتبط با آن
است. روش به‌کار رفته در این بررسى پیمایشى است. تعداد 320 نفر از دانشجویان
دانشگاه تربیت معلم به‌عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات توسط پرسشنامه جمع‌آورى
شده است. یافته‌ها نشان مى‌دهند که عوامل زیادى مثل دیندارى، توسعه‌یافتگى،
شهرنشینى، طول مدت تحصیل در دانشگاه و جنسیت با میزان جدى‌انگارى جرم رابطه
دارد. لیکن در این بین رابطه دیندارى بسیار قوى‌تر مى‌باشد. دیندارى برخلاف عوامل
دیگر سبب جدى‌انگارى بیشتر جرایم مى‌گردد. یافته‌هاى این تحقیق در چارچوب
دلالت‌هاى نظریه جرم دورکیم، نظریه تضادگرا و نظریه بر ساخت‌گرایى تبیین شده
است.
 

کلیدواژه‌ها