نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه توسعه دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد توسعه روستایى، دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله با فراهم آوردن همه روایت‌هایى که تاکنون از نظام بهره‌بردارى ارضى در کردستان قبل از اصلاحات ارضى سال 1342 ارائه شده، قصد دارد این قرائت‌ها را نقد کرده و نظام بهره‌بردارى از زمین در کردستان را خوانش مجدد کند و روایتى جدید را براى فهم بهتر نظام ارضى کردستان عرضه کند. براى عرضه این روایت از روش تحلیل روایت براى تحلیل روایت‌هاى موجود استفاده مى‌شود و از روش‌هاى کیفى مصاحبه و تحلیل اسناد و مشاهده میدانى استفاده مى‌کند تا داده‌هاى روایت جدید را فراهم آورد و روایت جدید را ساخته و ارائه کند. از مطالعات اسنادى و مصاحبه‌هاى نیمه‌سازمان‌یافته به گردآورى داده‌ها پرداخته شد و روایت‌هایى از جنس تاریخ شفاهى جمع‌آورى شد تا داده‌هاى مورد نیاز روایت جدید ساخته شوند. روایت‌هاى جمع‌آورى شده سپس دسته‌بندى و مورد تحلیل واقع شدند. نتایج به‌دست آمده از روایت‌هاى جمع‌آورى شده در این پژوهش ضمن تأیید این نکته که بعضى از روایت‌هاى موجود و مکتوب در مورد نظام بهره‌بردارى ارضى در کردستان نادرست‌اند، نشان مى‌دهند که نظام بهره‌بردارى ارضى در کردستان در دوره قبل از اصلاحات ارضى سال  1342 خورشیدى متفاوت از نظام بهره‌بردارى گروهى تحت عناوین مختلف مانند بنه و گاوبندى بوده است.
 
 

کلیدواژه‌ها