نوع مقاله : علمی

نویسنده

کارشناس ارشد توسعه اجتماعى دانشکده علوم اجتماعى

چکیده

فراهم‌آوردن رفاه را مورد ارزیابى قرار داده و درکى انتقادى از چگونگىِ شکل‌گیرى این سیاست‌ها، با عطف نظر به مقوله جهانى‌شدن، به‌دست مى‌دهد. دغدغه اصلىِ نویسنده کتاب، ظرفیت سیاست‌گذارى در حمایت از گروه‌هاى مطرود، دربرگیرىِ آن‌ها و پیشگیرى از شدت‌یافتن روندهایى است که سمت‌وسویشان به‌حاشیه‌راندن این گروه‌هاست. وى بدین منظور، چارچوبى عملى و هنجارین از سیاست‌گذارى اجتماعى پیش کشیده که بر سنت‌ها، هنجارها و ارزش‌هاى ملى تأکید دارد و نیز این‌که مبناى سیاست‌گذارى عمومى باید انگاشتى از مسئولیت‌پذیرىِ دولت براى توسعه قابلیت‌هاى مردم باشد. ارزیابىِ چارچوب‌هاى سیاست اجتماعى در این کتاب، با توجه ویژه به مسائلى چون دسترسى، کیفیت، تناسب[1]  و مشارکت صورت گرفته است. نویسنده در عین‌حال، رویکردهاى
پسماند[2] ، گزینشى، تبعیض‌آمیز و طردگرایانه به سیاست اجتماعى را به نقد کشیده است.