نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمى گروه جامعه‌شناسى دانشگاه تربیت معلم

2 کارشناس ارشد پژوهش جامعه‌شناسى

چکیده

در این پژوهش به بررسى تأثیر متغیرهاى مستقل سرمایه اجتماعى، سرمایه فرهنگى
و پایگاه اجتماعى ـاقتصادى والدین، منطقه محل سکونت و متغیرهاى زمینه‌اى سن و
جنس بر متغیر وابسته شخصیت اجتماعى پیشرفته جوانان شهر بابل پرداخته شده
است روش بررسى در این پژوهش، پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه مى‌باشد.
جمعیت آمارى تحقیق را افراد جوان واقع در سنین 18 تا 30 ساله خانواده که در زمان
تحقیق ساکن شهر بابل بوده‌اند، تشکیل مى‌دهد که از بین آن‌ها براساس فرمول
نمونه‌گیرى کوکران، حجم نمونه مورد مطالعه 264 نفر (139 نفر زن و 125 نفر مرد) تعیین
شد. یافته‌هاى تحقیق نشان داد که متغیرهاى مستقل سرمایه فرهنگى و متغیر زمینه‌اى
سن و منطقه محل سکونت به میزان 493/0 با شاخص شخصیت اجتماعى پیشرفته رابطه معنادار داشته و به میزان 234/0 از واریانس شخصیت اجتماعى پیشرفته را تبیین
مى‌کنند.
 
 

کلیدواژه‌ها