نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمى گروه علوم اجتماعى دانشگاه تبریز

2 دانشجوى دکتراى مدیریت آموزشى دانشگاه اصفهان

3 دانشجوى دکتراى جامعه شناسى دانشگاه اصفهان

4 دانشجوى کارشناسى ارشد جامعه شناسى

چکیده

رفتار شهروندى دانشگاهى در برگیرنده انجام رفتارهایى چون دیگرخواهى، وجدان، نزاکت، مردانگى و مواردى مانند آن است که هرچند به صورت رسمى در حوزه وظایف رسمى کارکنان تعریف نشده است ولى انتظار مى‌رود کارمندان به انجام چنین رفتارهایى اقدام نمایند، چیزى که در نگه‌داشت و پویایى دانشگاه از اهمیت بالایى برخوردار است. مقاله حاضر با هدف شناسایى عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروند سازمانى درصدد ارائه راه‌کارهاى عملى براى ارتقاى مفهوم مذکور مى‌باشد.
روش تحقیق مورد استفاده، پیمایشى بوده و جامعه آمارى پژوهش حاضر، شامل کلیه کارمندان ادارى و آموزشى دانشگاه اصفهان به تعداد 445 نفر بود که از این میان، 118 نفر براساس فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیرى طبقه‌اى به‌عنوان نمونه آمارى انتخاب شدند. روش آمارى مورد استفاده، شامل مدل‌سازى معادلات ساختارى و تحلیل مسیر بوده است و براى محاسبه ضرایب آن، از برآوردهاى روش لیزرل استفاده شده است. تجزیه و تحلیل کلیه آمارها و اطلاعات تحقیق حاضر، از طریق نرم‌افزار 17 Spss، صورت گرفته است.
نتایج تحقیق نشان داد: رفتار شهروندان سازمانى در حد متوسط رو به پایین مى‌باشد و در این میان، متغیرهاى مورد استفاده توانسته‌اند، 31 درصد تغییرات متغیر تعاملات همکارى‌جویانه، 51 درصد تغییرات متغیر پیشنهادهاى مفید، 73 درصد تغییرات متغیر خودآموزى و 64 درصد تغییرات متغیر جو مطلوب را به‌عنوان ابعاد رفتار شهروند سازمانى تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها