نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسى دانشگاه تهران

2 دانشجوى دکترى جامعه شناسى دانشگاه تهران

چکیده

مطالعه پیرامون ورزش از دهه 1960 مورد توجه جامعه‌شناسان قرار گرفته است. در این حوزه به مسائل متنوعى ازجمله خشونت در ورزش، اقتصاد و ورزش، سیاست و ورزش و بسیارى دیگر از مسائل پرداخته مى‌شود. در این مقاله ما به بررسى مسائل مربوط به جامعه‌پذیرى ورزشى پرداخته‌ایم و بحث خود را روى عواملى متمرکز کرده‌ایم که سبب ورود فرد و ادامه فعالیت‌اش در عرصه ورزش مى‌شود. مسئله تحقیق را این‌گونه بیان کرده‌ایم که: با توجه به نقشى که جامعه‌شناسان براى عوامل جامعه‌پذیرى در روى آوردن افراد به ورزش قائل‌اند و نیز اهمیتى که خانواده در فرایند جامعه‌پذیرى افراد دارد، ورزش به‌عنوان یکى از الگوهاى رفتارى چه تأثیرى از عوامل جامعه‌پذیرى، خصوصآ خانواده مى‌پذیرد. روش انجام تحقیق پیمایشى بوده و نمونه تحقیق که 400 نفر است از بین ورزشکاران باشگاه‌هاى ورزشى شهرستان اهواز انتخاب شده‌اند.
داده‌هاى تحقیق با استفاده از روش پیمایشى جمع‌آورى و با استفاده از آماره‌هاى متناسب
در نرم‌افزار spss مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج به‌دست آمده نشان مى‌دهد که میزان
ورزشى بودن خانواده، حمایت خانواده از فعالیت‌هاى ورزشى، نگرش خانواده در مورد ورزش و میزان پذیرش ورزش در میان اعضاى خانواده بر جامعه‌پذیرى ورزشى افراد تأثیر مستقیم دارد.
 

کلیدواژه‌ها