نوع مقاله : علمی

نویسنده

دانشیار جامعه‌شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر برای آزمون تجربی نظریة بازار دین سازمان داده شده است. در فرمول­بندی اصلی نظریة بازار دین، کاهش تنظیمات دینی حکومت در یک جامعه، تکثر مذهبی را پرورش می‌دهد، تکثر مذهبی موجب رقابت می‌گردد و رقابت بنگاه‌ها یا مؤسسات مذهبی با یکدیگر موجب عرضة بیشتر و کارآمدتر محصولات مذهبی می‌شود که برآیند همة این­ها به‌عنوان نتیجة نهایی، افزایش دین‌داری و سرزندگی مذهبی در کلِ جامعه خواهد بود. این استدلال نظریة بازار دین به­صورت فرضیه‌ای مبنی بر ارتباط منفی تنظیم حکومتی دین با التزام مذهبی فرموله گردید. جهت وارسی اعتبار تجربی این تئوری، فرضیة مذکور با داده‌های ثانویه از 179 کشور مقابله شد تا میزان انطباق و تناظر پیش‌بینی تئوری بازار دین با شواهد تجربی مورد ارزیابی قرار گیرد. در مجموع، یافته‌های این تحقیقِ بین‌کشوری نتوانست حمایت جدی و قابل اعتمادی برای تئوری بازار دین در تبیین واریانس سطوح التزام مذهبی فراهم آورد.
 
 

کلیدواژه‌ها

Beckford, James (2003), Social Theory and Religion, Cambridge University Press.
Berger, Peter (1969), The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. New York: Anchor Books.
Bollen, Kenneth; Barbara Entwisle & Arthur Alderson (1993), Macrocomparative Research Methods, Annual Review of Sociology,19: 321-351.
Carvalho, Jean-Paul ; Sriya Iyer & Jared Rubin (2019), Advances in the Economics of Religion. Palgrave Macmillan Press.
Davie, Grace (1994), Religion in Britain since 1945: Believing Without Belonging, Oxford: Blackwell.
De Graaf, Nan Dirk (2013), “Secularization: Theoretical Controversies Generating Empirical Research.” In The Handbook of Rational Choice Social Research, edited by R. L. Wittek, T. A. B. Snijders and V. Nee, 322–354. Stanford: Stanford University Press.
Deininger, Klaus and Lyn Squire (1996), A New Data Set Measuring Income Inequality, The World Bank Economic Review, 10 (3) 565-91.
Finke, Roger (1997), “The Consequences of Religious Competition: Supply-Side Explanations for Religious Change”, In: Rational Choice Theory and Religion, edited by Lawrence Young, 46–65. New York: Routledge.
Firebaugh, Glenn (1999), Empirics of World Income Inequality, American Journal of Sociology, 104:1597-1630.
Fox, Jonathan (2008), A World Survey of Religion and the State, New York: Cambridge University press.
Fox, Jonathan and Ephraim Tabory (2008), Contemporary Evidence Regarding the Impact of State Regulation of Religion on Religious Participation and Belief, Sociology of Religion, 69 (3) 245–71.
Fox, Jonathan; Roger Finke & Dane Mataic (2018), New Data and Measures on Societal Discrimination and Religious Minorities, Interdisciplinary Journal of Research on Religion, 14 (14).
Hechter, Michael, and Satoshi Kanazawa (1997), Sociological Rational Choice Theory, Annual Review of  Sociology, 23: 191-214.
Iannaccone, Laurence (1994), Why Strict Churches Are Strong, American Journal of Sociology, 99: 1180–1211.
Iannaccone, Laurence & William Sims Bainbridge (2010), “Economics of Religion” in The Routledge Companion to the Study of Religion, Edited by John Hinnells, 461-475, Routledge.
Johnson, Todd and Brian Grim (2013), The world’s religions in figures, John Wiley & Sons, Ltd
Kim, Young ,Yong  Jang & Hokyu Hwang (2002), Structural Expansion and the Cost of Global Isomorphism, International Sociology,17 (4) 481-503.
Lechner, Frank (2007), “Rational Choice and Religious Economies” in The Sage Handbook of the Sociology of Religion,Edited by James Beckford and N. J. Demerath, 81-97, Sage Publications Ltd.
Iyer, Sriya (2016), The New Economics of Religion, Journal of Economic Literature , 54 (2) 395–441.
McBride, Michael (2008), Religious Pluralism and Religious Participation: A Game Theoretic Analysis, American Journal of Sociology, 114 (1) 77–106.
Moran, Timothy Patrick (2003), On the Theoretical and Methodological Context of Cross-National Inequality Data, International Sociology,18 (2) 351-378.
Neuman, William Lawrence (2000), Social Research Methods, Allyn and Bacon Press,4 ed.
Norris, Pippa & Ronald Inglehart (2004), Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide, Cambridge and New York: Cambridge University Press.
Norris, Pippa & Ronald Inglehart (2011), Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide, Cambridge University Press.
North, Charles (2014), Regulation of Religious Markets, Pp. 489-511 in: The Oxford Handbook of Christianity and Economics, Edited by Paul Oslington, Oxford University Press.
Smith, Tom (2009), Religious Change around the World, GSS Cross-National Report, 30.
Stark, Rodney (2006), “Economics of Religion” in The Blackwell Companion to the Study of Religion, Edited by Robert Segal, 47-68, Blackwell Publishing Ltd.
Stark, Rodney & Laurence Iannaccone (1995), Truth? A Reply to Bruce, Journal for the Scientific Study of Religion, 34: 516–19.
Stark, Rodney, Roger Finke & Laurence Iannacone (1995), Pluralism and Piety: England and Wales 1851, Journal for the Scientific Study of Religion, 34: 431–44.
Stark, Rodney & Laurence Iannaccone (1996), Response to Lechner: Recent Religious Declines in Quebec, Poland, and the Netherlands: A Theory Vindicated, Journal for the Scientific Study of Religion, 35: 265–71.
Stark, Rodney & Roger Finke (2000), Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion, University of California Press.
Stark, Rodney & Katie Corcoran (2019), The Morality of Nations, Rutgers University Press.
Taylor, charles & David Jodice (1983), World Handbook of Political and Social Indicators, Vol. 1 & 2, 3rd Edition, New Haven,CT: Yale University Press.
Warner, Stephen (1993), Work in Progress: Toward a New Paradigm for the Sociological Study of Religion in the United States, American Journal of Sociology, 98 (5) 1044-93.