نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران ایران

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی علل به­وجود آورنده و پیامدهای ناشی از آن، در میان عاملان خشونت خانگی در شهرهای تازه آباد و جوانرود در استان کرمانشاه، بعد از زلزله سال 1397 می­باشد. هدف این پژوهش بررسی درک عاملان خشونت از علل، شرایط مداخله گر و زمینه های شکل گیری خشونت خانگی و پیامدهای آن می­باشد. روش پژوهش نظریه داده بنیاد می­باشد که داده های مورد نیاز آن از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافت با 11 نفر از عاملان خشونت­های خانگی، به دست آمده است. شیوه انتخاب مشارکت کنندگان، هدفمند و تعیین تعداد آن­ها با رسیدن به مرحله اشباع، مشخص گردید. از مجموع 468 داده ی خام، 298 مفهوم، 39 خرده مقوله و 14 مقوله اصلی از داده های اولیه استخراج گردید. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که سردی روابط و پیامدهای منفی خانوادگی از جمله تبعات خشونت ناشی از اقتدارگرایی و احساس ندامت و آسیب­های شخصیتی، از جمله پیامدهای پدیده کتمان ناتوانی می­باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها

اخگری، افسانه و همکاران(1398). ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺸﺎوره ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در زﻧﺎن ﺑﺎردار :ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، مجله دانشکده پرستاری و مامایی، شماره ششم، دوره هفدهم: 420-411.
پورنقاش تهرانی، سعید؛  امینی تهرانی، محمدعلی(1398)، تأثیر تجربه های ناگوار در روابط دوران کودکی بر سلامت روانی دانشجویان، فصلنامه علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامتی ایران، دوره هفتم، شماره2: 244-223.
راس، آلن(1386) روان شناسی شخصیت، ترجمۀ سیاوش جمالفر، چاپ پنجم،  تهران : مرکز.
شرفی، مهدیه(1397). مطالعه کیفی بروز قتل های ناموسی علیه زنان در شهر خرم آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مطالعات زنان(حقوق زن در اسلام)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا(س).
شفیعی، فاطمه؛ قدوسی، آرش(1398). نقش رگه های شخصیتی و مهارت اجتماعی در پیش بینی خشونت خانگی، نشریه رویش روانشناسی، شماره 43: 96-89.
شهبازی، مسعود؛ کرایی، امین؛ کیانی جم، ناهید(1396). استانداردهای زناشویی و اِسنادهای ارتباطی به عنوان پیش بین های سازگاری و نازسازگاری زناشویی، روانشناسی خانواده، دوره 4، شماره 2: 42-29.
صدیق سروستانی، رحمت الله(1388). آسیب شناسی اجتماعی، چاپ سوم، جامعه شناسی انحرافات، تهران: سمت.
طالب پور، اکبر(1396). بررسی عوامل مؤثر بر خشونت خانگی با تأکید بر همسرآزاری(مطالعه موردی؛ مناطق شهری و روستایی استان اردبیل، پژوهش های جامعه شناسی معاصر، سال ششم، شماره 11: 49-27.
علویان امیری، فائزه(1397). سیاست جنایی قضایی ایران در ارتباط با زنان بزه دیده خشونت خانگی(مطالعه ی موردی استان مازندران)، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، رشته جزا و جرم شناسی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران.
کاوه، محمد(1391). آسیب شناسی بیماری های اجتماعی، جلد اول، تهران: جامعه شناسان.
کلاتی، سید فرید(1397). تحلیل جرم شناختی پدیده خشونت در خانواده بر اساس نظریه دیوید ماتزا، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته ی حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ.
لهسایی زاده، عبدالعلی؛ مرادی، گل مراد(1389). بررسی رابطه بین راهبرد های مقابله و رفتار پرخاشگرانه جوانان مطالعه موردی شهر اسلام آباد غرب، جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و یکم، شماره پیاپی 38، 18-1.
قزوینیه، ژیلا(1398). بلایای طبیعی، بحران‌های اجتماعی و خشونت علیه زنان، دو فصلنامه پژوهش های جامعه شناسی معاصر، دوره 8، شماره 14: 259-229.
محمدی، فائزه؛ میرزائی، رحمت(1393). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت علیه زنان(مطالعه شهرستان روانسر)، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره ششم، شماره 1: 129-101.
نصر اصفهانی، نرگس؛ اعتماد، احمد؛ شفیع آبادی، عبداله(1392). بررسی تأثیر آموزش معنا محور بر صمیمیت زناشویی زنان، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دوره 17، شماره1: 47-42.
نصرالهی، زهرا؛ غفاری گولک، مرضیه؛ پروا، علی اکبر(1292). عوامل تعیین کننده طلاق در ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی، فصلنامه اجتماعی روانشناسی زنان، شماره 4: 186-165.
Clark, Cari, Jo, et al(2017), Social norms and women's risk of intimate partner violence in Nepal, Social Science & Medicine, Volume 202, April 2018, Pages 162-169.
Gigliana, Maria et al(2018). Temporal trends in physical violence, gender differences and spatial vulnerability of the location of victim's residences, Spatial and Spatio-temporal Epidemiology, Volume 25, June 2018, Pages 49-56.
Hawcroft, Claire et al.(2019). Prevalence and health outcomes of domestic violence amongst clinical populations in Arab countries: a systematic review and meta-analysis, BMC Public Health: 1-12.
Implementing a woman abuse screening protocol(2007). Facilitating between Mental Health, Addictions and Woman Abuse.
Lentz, Erin C, (2018). Complicating narratives of women’s food and nutrition insecurity: Domestic violence in rural Bangladesh , Elsevier, vol. 104(C), pages 271-280.
Rao, S. L. (2017). Marital adjustment and depression among couples. The International Journal of Indian Psychology, 4, 34-42.
Silverman, D. (2013). Doing Qualitative Research: A Practical Handbook.
Soumi Roy, Chowdhury & Brady P. Horn (2018). Balance of Power, Domestic Violence, and Health Injuries: Evidence from Demographic and Health Survey of Nepal, World Development, 2018, vol. 102, issue C, 18-29.
Corcoran  Lyun & Lane Annette(2018). Women's Studies International Forum, Volume 67, March & April 2018, Pages 72-79.
Nay, F.L (1958). Family Relationships and Delinquent Behavior. New York: Wily, Social Forces, Vol. 37, No. 4,: 379-380.
Reekless, Walter(1973). The Crime problem. 4th ed. New York, Appleton.