نوع مقاله : علمی

نویسنده

استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

حکمرانی و مدیریت شهری نوین بیش از آن­که بر مولفه­های کالبدی و اقتصادی تاکید کند بر مولفه­های اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی تاکید دارد. آسیب­های اجتماعی یکی از چالش­های اساسی کلان­شهرهای امروز است که نیازمند تلاش مدیریت شهری به­صورت ویژه در این حوزه است. هدف اصلی مقاله بررسی نقش مدیریت شهری نوین (مبتنی بر دو مولفه ارتقا کیفت زندگی و برقراری عدالت شهری) در حوزه کاهش آسیب­های اجتماعی در بین  زنان سرپرست خانوار نیازمند به­عنوان یک آسیب اجتماعی است. روش مطالعه ترکیبی از نوع کمی و کیفی بوده است.
براساس یافته­های تحقیق، زنان سرپرست خانوار براساس مشکلاتی که در حوزه خانه و خانواده دارند به 5 دسته تقسیم شدند: 1) نیازمندان معیشتی، 2) آینده پریشان، 3) بی مسکنان و بی­کاران، 4) بیماران جسمی و روانی، و  5) در دام افتادگان در خانه. همچنین براساس مشکلات حوزه عمومی و اجتماعی و مناسبات اجتماعی زنان به 5 گروه تقسیم شدند: 1) فاقدان احساس امنیت، 2) تحقیرشدگان، 3) بی اعتمادی­ها، 4) آزار دیدگان جنسی، 5) ترحم دیدگان. براساس این تقسیم بندی  مهمترین حوزه­های مداخلاتی مدیریت شهری و شهرداری کرج تغییر در بینش و برداشت از زن سرپرست خانوار بودن در سطوح اداری و در حوزه عمومی، تلاش برای توانمندسازی مهارتی، معیشتی و شغلی، خدمات حوزه سلامت و گذاران و اوقات و .. است.
 
 

کلیدواژه‌ها

آزاده، منصوره اعظم و تافته، مریم (1394)، روایت زنان سرپرست خانوار از موانع شادمانی (مطالعه موردی زنان سرپرست خانوار تهران). مطالعات زن و خانواده، دوره 3، شماره 2، 33-60.
دستورالعمل جامع حمایت اجتماعی سازمان بهزیستی، 1391
شادی طلب  ژاله و گرایی نژاد، علی رضا (1383)، فقر زنان سرپرست خانوار، نشریه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 2، شماره 1: 49 تا 70.
شادی‌طلب، ژاله و دیگران (1384)، فقر درآمدی فقط یک جنبه از فقر زنـان سرپرسـت خـانوار. فصـلنامة علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، شمارة 17، 237-247.
خانی سعید، فرشید خضری و کتایون یاری (1396)، مطالعه آسیب‌پذیری اجتماعی زنان سرپرست خانوار و زنان دارای سرپرست در منطقه سلطان آباد شهر تهران، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره 15 شماره4، زمستان، صص 597-620.
عبداللهی، محمد (1383)، آسیب­های اجتماعی و روند تحول آن در ایران، جلد یکم (مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیب­های اجتماعی در ایران- خرداد1381).
غفاری، غلام‌رضا و امیدی، رضا (1388)، کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی، تهران: انتشارات شیرازه.
ﻓﺮوزان، ﺳﺘﺎره و ﺑﻴﮕﻠﺮﻳﺎن، اﻛﺒﺮ (1382)، زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار: ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ زﻧﺎن، دورة 1، ﺷﻤﺎرة 5، 35-58.
فیروزآبادی، سیداحمد و شکوه دیباجی فروشانی (1396)، نقد سیاست اجتماعی در باب زنان سرپرست خانوار در ایران، فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره 8 شماره 2، پاییز و زمستان 96، صص: 26-
قانون شهرداری‌ها و اصلاحات بعدی آن ( 1328).
قربانی، تیموری (1389)، تحلیلی بر نقش پارک‌های شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری با استفاده از الگوی seeking-Escaping  (نمونه موردی:پارک‌های شهری تبریز)، مجله علمی و پژوهشی پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 72، 62 – 47.
نازکتبار، حسین و ویسی، رضا (1386). وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار استان مازندران. فصلنامة رفاه اجتماعی، دورة 7، شمارة 27، 95-113.
نیارمی غلام و ابراهیم انصاری (1395)، بررسی جامعه‌شناختی عوامل موثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خهانوار: مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار شهر تهران، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، سال هفتم، شماره 26، بهار ص 25- 61.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکز امار و اطلاعات راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1397: 46.
هاروی، دیوید (1379)، عدالـت اجتماعـی و شـهر، ترجمه فرخ حسـامیان و محمدرضـا حائـری، چ دوم، تهـران: انتشـارات شـرکت پـردازش و برنامهریـزی شهری.
Butts, B. and Rich, K. (2005), Nursing ethics: across the curriculum and into pactice By, Jones and Bartlett Publishers, ISBN 9780763747350 17-
Chant, s. (1997a), woman- headed Households: Diversity and Dynamics in the Developing world, Hound milles, Basin stoke: McMillan.
D’Acci, L., (2014), Monetary, Subjective and Quantitative Approaches to Assess Urban Quality of Life and Pleasantness in Cities (Hedonic Price, Willingness-to-Pay, Positional Value, Life Satisfaction, Isobenefit Lines). Soc Indic Res 115, 531–559. 36.
Epley, D and Menon, M. (2008), A method of assembling cross-sectional indicators into a community quality of life. Social Indicators Research, 88(2), 281–296.
Fainstein Susan. S, (2014), The just city, International Journal of Urban Scinces, Vol.18,No.1.1-18, Retrieved, from http// dx.doi.org/10.1080/12265934.2013.834643.  
Fanni, Zohreh, Heidari, Saman, Aghaei, Parviz (2015), measuring the quality of urban life with emphasis on gender, Case Study: City Qorveh, Urban Ecology Research Journal, Issue 2, Ss80-67.
Hataminezhad, Hussein, Pourahmad, Ahmad Karami, Hussein, Rajai, A. (2013), analyze the spatial quality of life in Tehran, Journal of Human Geography, Issue 4, Ss56-29.
Heine, Warwick. (2001), Local Government and Crime Control: From Denial to Corporate Reality. Australian Institute of Criminology. Paper presented at the 4th National Outlook Symposium on Crime in Australia.
Liu, Chia & Esteve, Albert & Treviño, Rocío, ( 2017), "Female-Headed Households and Living Conditions in Latin America," World Development, Elsevier, vol. 90(C), pages 311-328.
Narayana, N., Nair, M. K. S., and Legwale, O. C. (2015), Factors Determining Savings of Women-headed Households in Botswana. International Journal of Economic Issues, (8) 2:55-62
Phillips, David (2006), Quality of Life: Concept, Policy and Practice. London: Routledge Publications.
Tiran, J., (2016), Measuring urban quality of life: case study of Ljubljana. Acta geographica Slovenica 56 (1): 57–73. DOI: 10.3986/ags.828.
Zajda, J. and Majhanovich, S. and Rust, V. (2006), Education and Social Justice ISBN: 1402047215.