نوع مقاله : علمی

نویسنده

دکتری جامعه‌شناسی توسعه اجتماعی روستایی

چکیده

تحقیق حاضر با استفاده از داده­های پیمایش ملی خانواده قصد دارد عوامل مرتبط با بروز تعارض بین زوجین را از نظرگاهی اجتماعی و در مقیاس کلان و کشوری مورد توجه قرار دهد. نتایج تحقیق حاکی از این است که هر چه میزان حق طلبی، سرمایه فرهنگی، متغیر نگرش به ازدواج، تحصیلات زوجین، نگرش جنسیتی، فشار شغلی، نگرش به اعتماد خانوادگی در جامعه و متغیر مشاهده خشونت بین والدین زیادتر شود، تعارض بین زوجین نیز افزایش می­یاید و برعکس. علاوه بر این  هر چه متغیرهای مستقل رضایت از زندگی، رضایت جنسی، تعداد سال­های ازدواج و سن افراد افزایش یابد، میزان تعارض آن­ها با همسرشان کاهش می­یابد و بالعکس. از بین متغیرهای مستقل پژوهش به ترتیب حق­طلبی با بتای (202/0) و مشاهده خشونت بین والدین با بتای (145/0) بیشترین تاثیر مستقیم را بر تغییرات متغیر تعارض بین زوجین دارند. نکته قابل توجه در مورد عوامل مرتبط با بروز تعارض بین زوجین این است که برخلاف تصور غالب که عموماً بر عوامل اقتصادی در بروز تعارض بین زوجین تاکید دارد، این عوامل فرهنگی و ارزشی و غیر اقتصادی هستند که بر تعارض زوجین در جامعه امروز تاثیرگذاری معنی­دار و بیشتری دارند.
 

کلیدواژه‌ها

اجاقلو، سجاد و سرایی، حسن (1393)، مطالعه تغییرات زمانی ارزش فرزند در ایران (مطالعه زنان شهر زنجان)، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صص 261-283.
اینگلهارت، رونالد (1373)، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران: انتشارات روزنه.
کاوه­فارسانی، ذبیح­الله و عارفه، مهدیه (1399)، واکاوی راهبردهای زوجین در مواجهه با تعارضات زناشویی: یک نظریه زمینه­ای، خانواده پژوهی، سال شانزدهم بهار 1399 شماره 61، صص 75- 95.
زارع­نژاد، حمیده؛ حسینی، سید محمدرضا و رحتمی، عباس (1398)، رابطه احقاق جنسی و نارضایتی جنسی با بی­رمقی زناشویی: نقش واسطه­ای تعارض زناشویی، مشاوره و روان درمانی خانواده، شماره 27، صص 198 – 216.
ناجی اصفهانی، زهرا؛ جهانگیری، جهانگیر و لهسایی زاده، عبدالعلی (1397)، کاوش در چگونگی حل مسئله در بین همسران تازه ازدواج کرده ی شهر اصفهان، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، دوره 21،  شماره 81، پاییز ،1397، ص 83- 109.
مسعودی اصل، شبنم و راد، فیروز (1395)، بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با ناسازگاری زناشویی  در شهر تبریز، مطالعات جامعه شناسی، سال هشتم، شماره سی و یکم، تابستان 1395، ص 47-68.
مسعودی نیا، زهرا؛ بانکی پور فرد، امیرحسین و قلی­زاده، آذر (1394)، مطالعه کیفی تجارب مردان و زنان طلاق گرفته از عوامل فرهنگی زمینه ساز طلاق، جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و ششم، پیاپی (57)، شماره اول، بهار 1394، ص 39-64.
Wagner, a.; mosmann, c. P., scheeren, p., & levandowski, d. C. (2019), Conflict, conflict resolution and marital quality. Paidéia, 29, article e2919. Https://doi.org/10.1590/1982-4327e2919
Agboola, j. O. & oluwatosin, s. A. (2018), Patterns and causes of marital conflict among staff of selected universities in southwest nigeria. Advances in social sciences research journal, 5(8) 306-320.
Zarei m; nazari am & zahrakar k. (2020), Investigating the relationship of forgiveness and religious orientation to marital conflict. Journal of pizhūhish dar dīn va salāmat. 2020;6(2):87-99.
Papp, lauren m.(2017), topics of marital conflict in the everyday lives of empty nest couples and their implications for conflict resolution, journal of couple & relationship therapy, vol 0, no 0, 1-18.
Dillon, lisa m; nowak, nicole, weisfeld, glenn e., weisfeld, carol c., shattuck, kraig s., imamoğlu, olcay e., butovskaya, marina & shen, jiliang (2015), sources of marital conflict in five cultures, evolutionary psychology, www.epjournal.net – 2015. 13(1): 1-15.