نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه. کارشناس برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه یزد و دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز

/10.22034/jsi.2021.530531.1435

چکیده

پژوهش با هدف بررسی فک­ شدگی و حک ­شدگی مصرف (نمایشی/غیرنمایشی)، به­ صورت آمیخته و متوالی تبیینی در سال 1399 انجام شده است. جمعیت موردبررسی، ساکنین دارای تحصیلات عالی20 تا 65ساله شهر زنجان است. نمونه ­ها در دو مرحله با روش خوشه ­ای چندمرحله­ ای (502n=) و هدفمند و اشباع نظری (20n=) انتخاب شدند. ابزارها و روش­های گردآوری داده ­ها، پرسش­نامه بسته و باز و مصاحبه ساختار­یافته و نیمه­ ساختار­یافته است. روایی (محتوایی) و پایایی (ضریب آلفای کرونباخ) پرسش­نامه بسته و قابلیت اعتماد
پرسش­نامه باز (با تکنیک مقایسه‌ تحلیلی و ممیزی)، بررسی شد. داده­ های کمّی با نرم ­افزار آماری SPSSV20 و داده­ های کیفی بر اساس نظریه داده ­بنیاد (GT) تحلیل شدند. نتایج کمّی، نشان داد که وضعیت مصرف، وابسته به وضعیت اجتماعی- اقتصادی (و مُنفک از جامعه) نیست. نتایج کیفی، حک ­شدگی فرهنگی و اجتماعیِ مصرف در دو الگوی متقابل شامل «حک­ شدگی نمایشی» و «حک ­شدگی معکوس و منفعل غیرنمایشی» را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

آزادارمکی، تقی و سلیمان­پور، شهناز (1394)، «مصرف نمایشی: مطالعه روی معلم­های منطقه 4 شهر تهران». جامعه، فرهنگ، رسانه، دوره 5، شماره 17، صفحات 11 تا 30.
امینی، کوروش؛ مجتهدی، سیدیوسف؛ موسایی­فرد، مهدی (1388)، «مصرف میوه، سبزیجات، گوشت و لبنیات توسط دانش­آموزان دبیرستانی استان زنجان»، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 7، شماره 2، صفحات 25 تا 39.
پرتوی، بامداد (1388)، «تحلیل اقتصادی رفتار مصرف­کنندگان در مناطق شهری ایران (بررسی موردی استان زنجان)»، علوم رفتاری، دوره 1، شماره 1، صفحات 65 تا89.
حبیب­پورکتابی، کرم و بابایی­همتی، زرنوش (1393)، «رابطه بین دینداری و مصرف نمایشی زنان شهر تهران (مطالعه موردی منطقه 5)». مطالعات راهبردی زنان، دوره 17، شماره 65. صفحات 37 تا 67.
حسینی، سیده­هاجر و احمدی، لیلا (1394)، «دانشجو، رسانه و مدگرایی»، ششمین همایش ملی آسیب­های پنهان زیست دانشجویی، سنندج، 4 خرداد 1394.
شعبانی، احمد و کریمی، علی­اکبر (1394)، «بررسی مقایسه­ای مفهوم شأن در الگوی مصرف فرد مسلمان و نظریه مصرف نمایشی»، مطالعات اقتصاد اسلامی، سال 7، شماره ۲ (پیاپی ۱۴)، صفحات 107 تا 155.
عضدانلو، حمید (1384). آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه­شناسی، تهران: نشر نی.
علی­نژاد، منوچهر و نصرتی، روح­اله (1396)، «حک­شدگی کنش اقتصادی: مطالعه الگوی کنش اقتصادی دریانی­های آذری­زبان»، مطالعات جامعه­شناختی، دوره 24، شماره1، صفحات 435 تا 458.
کوزر، لوییس (1382)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه­شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی.
کوزر، لوئیس و روزنبرگ، برنارد (1385)، نظریه­های بنیادی جامعه­شناختی، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران:نشر نی.
مرکز آمار ایران (1395)، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، تهران: مرکز آمار ایران.
وبلن، تورستین (1383)، نظریه طبقه مرفه، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.
ورشوی و همکاران (1397)، «مرور انتقادی بر تحقیقات جامعه­شناسی بازار در ایران: در جستجوی
حک­شدگی»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 7، شماره1، صفحات 53تا88.
Bogenhold, Dieter & Fachinger, Uwe (2000)."The social Embeddedness of consumption: towards the relationship of income and expenditures over time in Germany", Working papers of the ZeS, University of Bremen, Centre for Social Policy Research (ZeS). Handle: RePEc: zbw,zeswps:062000. Available: https://www.researchgate.net/publication/24112406_The_Social_Embeddedness_of_Consumption_Towards_the_Relationship_of_Income_and_Expenditures_o ver_Time_in_Germany/citation/download
Durmaz, Yakup; Mücahit, celik, Reyhan,Oruc  (2011)."The Impact of Cultural Factors on the Consumer Buying Behaviors Examined through An Impirical Study". International Journal of Business and Social Science. Vol. 2 No. 5; Special Issue 109-March 2011.
Estman, Jacqueline; Goldsmit, Ronald; RenckeFlynn, Leisa (1999). "Status consumption in consumer behavior. Scale development and validation". Journal of Marketing Theory and Practice. V.7, Issue. 3, pp: 41-52.
Gemici, Kurtuluş (2008). "Karl Polanyi and the antinomies of embeddedness". Socio Economic Review, V. 6, Issue 1, Pp: 5–33.
Granovetter, Mark (1985)."Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness". American Journal of Sociology,Vol. 91, No. 3, pp: 481-510.
Granovetter.Mark (2005) "the impact of social structure on economic outcomes". Journal of economic perspectives. Vol.19. No.1. pp:33-50.
Hess, Martin (2020)."Embeddedness". International Encyclopedia of Human Geography (Second Edition), 2020, Pp: 85-90. Available in: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10053-8Get rights and conten
Hiz, Gülay (2011)."A field survey on the conspicuous consumption trend in turkey (case study of mugla province)". International journal of social sciences and humanity studies, Vol 3, No 2, pp: 1309-8063.
López, Ramón; Yoon, Sang.(2020)."Sustainable development: Structural transformation and the consumer demand". Structural Change and Economic Dynamics, Vol. 52,C, Pp: 22-38.
Marszałek, Katarzyna Czernek(2020)."Social embeddedness and its benefits for cooperation in a tourism destination".Journal of Destination Marketing & Management, Volume 15, March 2020, 100401
Maertens, Eppo(2008). "Polanyi's Double Movement: A Critical Reappraisal". Social Thought & Research, Vol. 29, G., pp:129-153.
Morris, Carol; Kirwan,James(2011)."Ecological embeddedness: An interrogation and refinement of the concept within the context of alternative food networks in the UK", Journal of Rural Studies, Vol. 27, Issue 3, Pp: 322-330.
Murphy, John L.(2018)."Measuring Conspicuous Consumption". Journal of Social Science for Policy Implications,Vol.6, No.2, pp. 26-33
O’Cass, Aron & Frost, Hmily (2002). "Status brands: examining the effects of non-product-related brand associations on status and conspicuous consumption". journal of product & brand management, Vol.11 No.2, pp: 67-88.
O'Cass, Aron, & McEwen, Hmily (2004). "Exploring consumer status and conspicuous consumption". Journal of Consumer Behaviour,V.4,N.1,pp:25-39.
Patsiaouras, G. & Fitchett, J. (2012),"The evolution of conspicuous consumption". Journal of Historical Research in Marketing,Vol.4 No.1, pp.154-176.
Polanyi, Karl. (1968),"The Economy as Instituted Process" in George Dalton (ed.), Primitive, Archaic and Modern Economies: Essays of Karl Polanyi. Boston: Beacon Press, 139-174.
Shipman, Dilistan; Durmus,Beril(2017)."The Effect of Culture on Food Consumption; a Case of Special Religious Days in Turkey", Journal of Food Research ,Vol. 6, No. 2. Pp: 92-99.
Veblen, Thorstein(1898)."Why is economics not an evolutionary science?" Quarterly Journal of Economics, Vol. 12, Issue 4, Pp: 373–397.
Vigneron F.;Johnson LW.(2004)."Measuring perceptions of brand luxury". Journal of Brand Management, Vol.11, No.6.
.Pp:484–506.
Wang, Zhaohua; Xue, Mengtian; Wang, Yutao; Song,Malin; Li, Shanjun; Daziano, Ricardo A. et al.(2019).''Big data: New tend to sustainable consumption research''. Journal of Cleaner Production, Vol.236, 1 November,117499.
Wu, Zhaohui and Pullman, Madeleine E.(2015).''Cultural embeddedness in supply networks''. Journal of Operations Management, Vol. 37, July 2015, Pp:45-58.
Yin,Jianhua & Shi,Shaoqing (2019).''Analysis of the mediating role of social network embeddedness on low-carbon household behavior: Evidence from China".Journal of Cleaner Production, Vol. 234, 10 October, pp: 858-866.