نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی، گروه مطالعات خانواده، موسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران.

2 گروه جمعیت شناسی، دانشگاه تهران

/10.22034/jsi.2022.532425.1447

چکیده

در سال‌های اخیر تغییرات جمعیتی منجر به افزایش مدت‌زمان فرزندی-والدگری و پیچیده ­تر شدن پیوندهای عمودی بین نسل­ ها شده ‌است. هدف این مقاله بررسی میزان حمایت والدین از فرزندان بزرگ‌سال در ابعاد مختلف و عوامل موثر بر آن بوده است؟ جمعیت آماری پیمایش، افراد 18 سال و بالاتر شهر تهران بوده که حداقل یک والد زنده داشته و هم‌سکنا نبوده‌اند. نمونه 1000 نفری از 30 حوزه تهران به شیوه خوشه‌ای چندمرحله‌ای، انتخاب شده و یافته‌ها نشان داده: حمایت والدین از فرزندان بزرگ‌سال در سطح بالایی بوده و در ابعاد مختلف یک‌سان نیست. به طوری که پند و نصیحت، علاقه‌مندی به زندگی شخصی و حمایت عاطفی، در سطح بالا و حمایت ابزاری و حمایت مالی در سطح پایین‌تری گزارش شده و حمایت مادران در همه ابعاد به‌استثنای حمایت مالی بیش از پدران بوده است. حمایت والدین متاثر از سن والدین، تضاد زناشویی والدین، تضاد والدین و فرزندان بزرگ‌سال، حمایت فرزندان بزرگ‌سال از والدین، و تعداد فرزندان بوده و یافته‌ها تایید کننده تئوری‌های همبستگی بین نسلی، نوع‌دوستی و اقتضایی است. 

کلیدواژه‌ها

حصاری، علی (1396)، "الگوها و عوامل تعیین کننده انتقالات بین نسل های والدین سالمند و فرزندان بزرگ‌سال در شهر تهران"، (پایان نامه دکتری)، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
دی. ای. دواس(1386)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی. 
فرهمند، مهناز؛ خرم‌پور، یاسین؛ پارساییان، زهره؛ ماندگاری، فرزانه (1393)، تأثیرمؤلفه‌های نوگرایی در حمایت خویشاوندی خانواده‌های شهر یزد، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 27: 178-149.
لی، رونالد و میسن، اندرو (1397)، سالخوردگی جمعیت و اقتصاد نسلی، مجید کوششی و لیلی نیاکان، تهران: موسسه مطالعات  و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.
مرکز آمار ایران (1395)، نتایج سرشماری. 
مدیری، فاطمه (1399)، بررسی حمایت‌های دریافت شده فرزندان بزرگ‌سال از والدین در شهر تهران، موسسه تحقیقات جمعیت کشور.
 
Albertini, M., & Radl, J. (2012), Intergenerational transfers and social class: Inter-vivos transfers as means of status reproduction? Acta Sociologica, 55(2): 107-123.
Allen, M. S. (2002), The influence of parents' marital quality on parent-adult child intimacy: the role of the family expressiveness and relationship attributions, Texas Tech University.
Aquilino, W. (2006), Family relationships and support systems in emerging adulthood. In J. J. Arnett & J. L. Tanner (Eds.), Emerging adults in the America: Coming of age in the 21st century: 193–217.
Aquilino, W. S. (1994), Impact of childhood family disruption on young adults' relationships with parents, Journal of Marriage and the Family: 295-313.
Attias-Donfut, C., Ogg, J., & Wolff, F.-C. (2005), European patterns of intergenerational financial and time transfers, European journal of ageing, 2(3): 161-173.
Bengtson, V. L., & Roberts, R. E. (1991), Intergenerational solidarity in aging families: An example of formal theory construction, Journal of Marriage and the Family: 856-870.
Berry, B. (2008), Financial Transfers from Living Parents to Adult Children, Who Is Helped and Why? The American Journal of Economics and Sociology,  67(2): 207-239.
Caldwell J. C.(2005), On Net Intergenerational Wealth Flows: An Update, Population and Development Review, 31(4):  721-740.
Cantor, M. H. (1979), Neighbors and friends: An overlooked resource in the informal support system, Research on aging, 1(4): 434-463.
Casper, Lynne M., and Suzanne M. Bianchi. (2002), Continuity and Change in the American Family, Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.
Coleman, M., Ganong, L., & Cable, S. M. (1997), Beliefs about women's intergenerational family obligations to provide support before and after divorce and remarriage. Journal of Marriage and the Family: 165-176.
Cooney, T. M., & Uhlenberg, P. (1990), The role of divorce in men's relations with their adult children after mid-life, Journal of Marriage and the Family: 677-688.
Daatland, S. O., Herlofson, K., & Lima, I. A. (2011), Balancing generations: on the strength and character of family norms in the West and East of Europe, Ageing & Society, 31(7): 1159-1179.
De Graaf, P. M., & Fokkema, T. (2007), Contacts between divorced and non-divorced parents and their adult children in the Netherlands: An investment perspective, European Sociological Review, 23(2): 263-277.
Der Pas, van Suzan; Tilburg, Theo van; Knipscheer, Kees (2007), Changes in Contact and Support within Intergenerational Relationships in the Netherlands: a Cohort and Time-Sequential Perspective, Advances in Life Course Research, 12: 243-274.
Drake, Deirdre; Dandy, Justine; Loh, Jennifer; Preece, David. (2018), Should Parents Financially Support their Adult Children? Normative Views in Australia, Journal of Family and Economic Issues, 39: 348–359.
Dykstra, P. A., & Komter, A. E. (2006), Structural characteristics of Dutch kin networks, Family solidarity in the Netherlands: 21-42.
Dykstra, P. A., & Komter, A. E. (2012), Generational interdependencies in families: The MULTILINKS research programme, Demographic Research, 27: 487-506.
Eggebeen, D. J., & Davey, A. (1998), Do safety nets work? The role of anticipated help in times of need, Journal of Marriage and the Family, 60: 939–950
Emery, T. (2013),  Intergenerational transfers and European families: Does the number of siblings matter? Demographic Research, 29(10): 247–274.  
Fingerman, K. L. (2000), We had a nice little chat”: Age and generational differences in mothers’ and daughters’ descriptions of enjoyable visits,Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 55: 95–106.
Fingerman, K. L., & Birditt, K. S. (2009), Adult children and aging parents. In K. W. Schaie (Ed.), Handbook of the psychology of aging (7th ed.), New York: Elsevier.
Fingerman, K. L., Cheng, Y.-P., Tighe, L., Birditt, K. S., & Zarit, S. (2012), Relationships between young adults and their parents, In Early adulthood in a family context , 59-85: Springer.
Fingerman, K. L., Miller, L. M., Birditt, K. S., & Zarit, S. (2009), Giving to the good and the needy: Parental support of grown children, Journal of Marriage and Family, 71: 1220–1233.
Fingerman, K. L., Pitzer, L. M., Chan, W., Birditt, K., Franks, M. M., & Zarit, S. (2010), Who gets what and why? Help middle-aged adults provide to parents and grown children, Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 66(1): 87-98.
Fingerman, K. L., Sechrist, J., & Birditt, K. (2013), Changing views on intergenerational ties, Gerontology, 59(1): 64-70.
Fingerman, K. L., Sechrist, J., & Birditt, K. S. (2012), Changing views on intergenerational ties, Gerontology, 59: 64–70.
Fingerman, Karen L.; Kim, Kyungmin; Davis, Eden M.; Furstenberg, Frank F.; Birditt, Kira S.; Zarit, Steven H. (2015), “I’ll Give You the World”: Differences in Parental Support of Adult Children Socioeconomic, Journal of Marriage and Family, 77: 844–865.
Furstenberg, F. F. (2000), The sociology of adolescence and youth in the 1990s: A critical Commentary, Journal of Marriage and Family, 62(4):896 – 910.
Grundy, E., & Henretta, J. C. (2006), Between elderly parents and adult children: A new look at the intergenerational care provided by the “sandwich generation,”Ageing and Society, 26: 707– 722.
Grundy, E., & Shelton, N. (2001), Contact between adult children and their parents in Great Britain 1986–99, Environment and planning A, 33(4):685-697.
Henretta, J. C., Grundy, E., & Harris, S. (2002), The influence of socio-economic and health differences on parents’ provision of help to adult children: A British–United States comparison, Ageing and Society, 22: 441–458.
Johnson, M. K. (2013), Parental financial assistance and young adults’ relationships with parents and well-being, Journal of Marriage and Family, 75: 713–733.
Kalmijn, M. (2015), Relationships between fathers and adult children: The cumulative effects of divorce and repartnering, Journal of Family Issues, 36(6): 737-759.
Kim, Kyungmin; Fingerman, Karen L.; Birditt, Kira S.; Zarit, Steven H. (2015), Capturing Between- and Within-Family Differences in Parental Support to Adult Children: A Typology Approach, Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences: 1–10.
Mandemakers, J. J., & Dykstra, P. A. (2008), Discrepancies in parent’s and adult child’s reports of support and contact, Journal of marriage and family, 70(2): 495-506.
Needham BL, Austin EL. Sexual orientation, parental support, and health during the transition to young adulthood. J Youth Adolesc, (2010), Oct;39(10):1189-98.
Popenoe, D. (1988). Disturbing the nest: Family change and decline in modern societies: Transaction Publishers.
Rossi, P. P. H. (1990). Of human bonding: Parent-child relations across the life course: Transaction Publishers.
Sarkisian, N., & Gerstel, N. (2008), Till marriage do us part: Adult children’s relationships with their parents, Journal of marriage and family, 70(2):360-376.
Schoeni, R. F. (1997), Private interhousehold transfers of money and time: New empirical evidence, Review of Income and Wealth, 43: 423–448.
Schoeni, R. F., & Ross, K. E. (2005), Material assistance from families during the transition to adulthood. In R. A. Settersten Jr., F. F. Furstenberg, & R. G. Rumbaut (Eds.), On the frontier of adulthood: Theory, research, and public policy: 396–417, Chicago: University of Chicago Press.
Schwarz, B., Trommsdorff, G., Albert, I., & Mayer, B. (2005), Adult parent–child relationships: Relationship quality, support, and reciprocity. Applied Psychology, 54(3): 396-417.
Silverstein, M., Conroy, S. J., Wang, H., Giarrusso, R., & Bengtson, V. L. (2002), Reciprocity in parent–child relations over the adult life course, The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 57(1), S3-S13.
Suitor, J. J., Pillemer, K., & Sechrist, J. (2006), Within-family differences in mothers’ support to adult children, Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 61B, S10–S17.
Suitor, J. Jill; Sechrist, Jori; Pillemer, Karl (2007), Within-Family Differences in Mothers’ Support to Adult Children in Black and White Families, Research on Aging, 29 (5): 410–435.
Van Gaalen, R. I., Dykstra, P. A., & Komter, A. E. (2010), Where is the exit? Intergenerational ambivalence and relationship quality in high contact ties, Journal of Aging Studies, 24(2): 105–114.
Vollenwyder N, Bickel J-F, d’Epinay CL, Maystre C. The Elderly and their Families, (1979-94): Changing Networks and Relationships, Current Sociology. 50(2): 263-280.
Wijckmans, B., & Van Bavel, J. (2010), Divorce and intergenerational family obligations. Past research and current patterns in the Netherlands, Working Paper, Vrije Universiteit Brussel, Interface Demography.
Wolf, D. A. (1994), The elderly and their kin: patterns of availability and access, Demography of aging: 146-194.