نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی گروه برنامه ریزی دانشگاه تهران

چکیده

شکل گیری و چگونگی مشارکت دانشجویان در نهادها و تشکل های دانشجویی تحت تاثیر عوامل و متغیرهای گوناگون فردی و اجتماعی است.در این مقاله با هدف تبیین بخشی از عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی-فرهنگی دانشجویان چگونگی تاثیر و ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و اعتمالد اجتماعی دانشجویان با مشارکت اجتماعی-فرهنگی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.ویژگی های شخصیتی در قالب متغیرهای عام گرایی،بیگانگی اجتماعی،آینده گرایی و موقعیت کنترل،اعتماد اجتماعی در دو سطح اعتماد بین فردی و اعتماد در قالب روحیه مشارکتی،میزان مشارکت و فعالیت مشارکتی مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است.به لحاظ ویژگیهای شخصیتی ،غالب بودن جهت گیری های عام گرایانه،آینده گرایی،موقعیت کنترل و نیز فقدان بیگانگی اجتماعی در فرد موجب آمادگی بیشتر در بروز رفتارهای مشارکتی است.این ویژگی ها همراه با متغیر اعتماد اجتماعی زمین ساز میزان مشارکتو چگونگی آن در نهادها و تشکل های دانشجویی می شوند.بر اساس یافته های این مقاله هر چند که بیشتر متغیرهای مورد بررسی با مشارکت اجتماعی-فرهنگی دانشجویان رابطه معناداری را نشان میدهند ،لیکن در مجموع توان تبیین آنها در واریانس متغیر وابسته تحقیق در سطح بالایی قارا ندرد. به نظر می رسد عوامل فرافردی و کلان خارج از مجموعه نهاد دانشگاه باید باید تاثیر قابل ملاحظه ای در میزان و چگونگی مشارکت اجتماعی -فرهنگی دانشجویان داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها