نوع مقاله : علمی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور

چکیده

این مقاله به استناد اعداد و ارقام به نقد و تحلیل پدیده زندان پرداخته است.اهم مطالبی که در این مقاله بررسی شده است عبارتند از:تاثیرات سیاستهای جهانی سازی نئولیبرال بر سیاستهای مجازات ،بررسی رابطه میان سیاستهای "جانی کردن"،"ایجاد فقر"،"مجازات کردن"و تعیین مفهوم و چهارچوب کلی فرآیند"اصلاح مجازات"،بررسی  اصول اصلاح قوانین مجازات با روش های جدید و ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی آن،ارزیابی عملکرد دولت از حیث تاثیر آن بر سیاستهای کنترل اجتماعی و قوانین مجازات سالب آزادی و شمار زندانیان که در سطح جهان رو به تزاید است،واکنش های اجتماعی گوناگون که امکان انتخاب آنها فراوری یک دولت معین وجود دارد،بررسی و نقد شدت استثمار (بهره کشی) از دسترنج زندانی و خصوصی سازی سازمان زندان ها.
 
 
 

کلیدواژه‌ها