نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده

نارضایتی شغلی اگرچه در ابتدا موجب کاهش کارایی و افزایش هزینه ها در محل کار می شود،اما تداوم آن سست شدن تعهد افراد نسبت به ارزش ها ،هنجارها،اهداف نظام و اعتماد اجتماعی را دربردارد.طی چند سال اخیر بعضا شاهد بروز نارضایتی هایی در میان معلمان به صورت اعتصاب و راهپیمایی بوده ایم.از آنجایی که پیامدهای نارضایتی شغلی معلمان برای جامعه بسیار گرانبار است،بررسی میزان و سرچشمه این نارضایتی ها ضروری به نظر می رسد.مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی است که به منظور شناخت میزان نارضایتی شغلی معلمان و عوامل اجتماعی موثر برآن.جامعه اماری تحقیق کلیه معلمان شهر نیشابور به تعداد 4673 نفر هستند که از این بین 209 نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.بر اساس یافته های تحقیق،49 درصد معلمان در جمعیت نمونه از شغل خود ناراضی هستند.همچنین،میان احساس محرومیت،میزان نیازهای ارضا نشده،بی عدالتی در اداره،منزلت اجتماعی شغل و تحصیلات معلمان با نارضایتی شغلی آنان رابطه معناداری وجود دارد و این متغیرها جمعا 63 درصد تغییرات نارضایتی شغلی را تبیین می کنند.
 

کلیدواژه‌ها