نوع مقاله : علمی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه جامغه شناسی دانشگاه علوم طباطبایی

چکیده

در مقاله حاضر لئو لوونت هال به مرور کارهای قبلی خود در زمینه جامعه شناسی ادبیات می پردازد.این مقاله به لحاظ روشن کردن دیدگاه یکی از اعضای برجسته مکتب فرانکفورت درباره نظریه انتقادی و کاربرد آن در جامعه شناسی ادبیات حائز اهمیت است.نویسنده با اشاره به گرو های منزوی و در حاشیه، مانند فقیران و بزه کاران ،کولی ها و زنان،می کوشد نشان دهد که از نظر او ادبیات هم پیمان با نظریه انتقادی پژواک صدای محرومان و رانده شدگان جامعه است.به باور وی نظام سرمایه داری نوپدید با توسل به فرهنگ توده ای سعی می کند ادبیات را به صورت کالایی مصرفی درآورد و آن را چون ابزاری برای نظارت اجتماعی به کار برد.