نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استاد آمار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله به بررسی میدانی موضوع بزهکاری نوجوانانی که به جرم بزهکاری در تهران بزرگ در سال 1371 دستگیر شده اند پرداخته ایم.چارچوب نظری این بررسی یک نظریه تلفیقی است که از تلفیق دو نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و پیوندهای افتراقی ساترلند و کرسی به وجود آورده ایم تا در تعیین علتها هم عوامل درونی و هم عوامل بیرونی موثر در بزهکاری را به حساب آوریم.از بین 140 پسر و 15 دختر زیر 18 سال که در آن سال دستگیر شده بودند ، با 90 پسر و همه دختران مصاحبه سازمان یافته به عمل آورده ایم.چهار متغیر مربوط به معرف اعملا بزهکارانه و 81 متغیر مستقل را که شامل خصوصیات فردی،وضع زندگی و مهاجرت،نظام حمایتی خانواده،باورها و عملکردها،ارتباط با بزهکاران و سرگرمی ها و گذران اوقات فراغت بودند اندازه گیری کرده ایم.اجرای یک تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها سه عامل بر شدت بزهکاری اثر دارند و میتوانند آن را تبیین کنند . این سه عامل عبارت بودند از:عامل وابستگی نوجوانان به خانواده،باورها و نگرشها و ارتباط با بزهکاران. یافتهها نشان میدهند که هر قدر وابستگی نوجوان به خانواده قوی تر باشد،از شدت اعمال بزهکارانه کاسته میشود.باورهای مذهبی عامل بازدارنده بزهکاری اند و نگرشهای منفی نسبت به قانون،مجریان قانون،و هنجارهای اجتماعی باعث تقویت بزهکاری می شوند.سرانجام ارتباط با بزهکاران به صورت صمیمی و مستمر قویا نوجوان را به سوی بزهکاری سوق می دهد.