نوع مقاله : علمی

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 
 
مطالعه عوامل موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان استان لرستان،در سال 1380، در سه شهر خرم آباد،بروجرد و نورآباد آغاز شد.به این منظور،از بین دانش اموزان دختر و پسر رشته های مختلف ذتحصیلی، 975 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.در این مطالعه، رابطه ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان با برخی ویژگیهای فردی آنان،نظیر وضعیت تحصیلی،جنسیت و برخی ویژگیهای خانواده دانش آموزان و خود پنداره دانش آموز،میزان وابستگی با والدین،تصویر از خود،آرمان شغلی،پنداشت از کفایت درآمد خانواده،پنداشت از نظم مدرسه،بررسی شده است.برای انتخاب متغیرها،بیشتر از نظریه صاحب نظران نظارت اجتماعی،مانند گات فردسون و تراویس هیرشی،استفاده شده است.یافته ها حاکی از آن است که نابهنجاری های دانش آموزان ،در مدرسه و بیرون از مدرسه،ریشه های مشترکی دارند و نباید انها را دو پدیده جدا از هم دانست.با توجه به معنی دار بودن رابطه نابهنجاری های رفتاری با متغیرهای مذکور،یافته ها حاکی از آن است که داشتن روابط مطلوب در محیط خانواده و مدرسه،پنداشت از خود دانش آموز،پنداشت از درآمد خانواده، شغل پدر،پنداشت از نظم مدرسه،توفیق در کار مدرسه و جنسیت به عنوان عوامل تاثیرگذار در نابهنجاری های رفتاری دانش آموزان در مدرسه و برخی متغیرها مانند توفیق ذتحصیلی،جنسیت و پیوند با مادر در نابهنجاریهای رفتاری در بیرون مدرسه اهمیت بیشتری دارند.