نوع مقاله : علمی

نویسنده

پژوهشگر مسائل اجتماعی

چکیده

مفهوم ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم به نحو مشهودی با موقعیت و ارزیابی هزینه و فایده فرد بستگی دارد.زندان به عنوان اصلی ترین شیوه مجازات فرد مجرم یکی از اقلام عمده و رسمی هزینه ارتکاب جرم است،که در عین حال متضمن آسیب ها و صدمات اجتماعی گوناگونی از قبیل از دست دادن شغل،طرد اجتماعی،ماهش منزلت اجتماعی و ... می باشد. از سویی،بین اولین مرتبه زندانی شدن فرد و دفعات دیگر،یادگیری شگردهای خاص ارتکاب مجدد جرم ،آشنایی با افراد جدید،و فرار از مجازات قانونی و چگونگی تاثیرات یاد شده رابطه وجود دارد و به عوامل گوناگونی از قبیل شرایط داخلی زندان،امکانات و مدیریت زندان و متغیرهای فردی بستگی دارد.با شرایط حاضر تضاد بین ممانعت از ارتکاب جرم از طرف مردم عادی با تاثیر در مجرم و تلاش در جهت همنوایی با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در زندان،امکان پذیر نیست.مگر آنکه راهکارهای جدیدی در این زیمنه ارائه شود.