نوع مقاله : علمی

نویسنده

دکترای جامعه شناسی و کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

در این مقاله مولف ابتدا تعریفی از جرم و امار جرم ارائه می دهد.سپس انواع امار جرم را تعریف کرده و به ارزیابی نقاط ضعف و قوت انها می پردازد.بقیه مقاله به بررسی وضعیت امار جرم در ایران اختصاص یافته است.نتیجه این بررسی نشان میدهد که در کشور ما سه منبع رسمی تولید آمار جرم وجود دارد:دفتر آمار و پردازش داده های وزارت دادگستری،اداره آمار معاونت طرح و برنامه نیروی انتظامی و سامان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور،بنابر دلایل عدیده ای از جمله نقض و تداخل طبقه بندی جرایم با تداخل بین امار جرم و آمار پرونده ها ،آمار متهمان و محکومان و محدود بودن امار جرایم به سطح ملی و استانی و عدم تمایز بین آمار جرایم شهری و روستایی نمی توان به تهیه گزارشهایی واقع بینانه از وضعیت،محاسبه میزان های بزهکاری و پیش بینی احتمال وقوع جرایم پرداخت.در این مقاله نقاط ضعیف آمارهای جرم  در ایران از لحاظ فنی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و راه حلهایی برای اصلاح آن ارائه شده است.