نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی

چکیده

به نظر می رسد تحقیقاتی که در زمینه خشونت علیه کودکان انجام گرفتند ،به خصوص در ایران، به نظریه هایی که خشونت را نتیجه تعاملات آشفته و مشکل ساز می دانند کمتر توجه نموده اند.پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به سایر عوامل،تاکید اصلی خود را بر عوامل رابطه ای درون خانوادگی(نظو و تضاد) معطوف کند.این مطالعه تحقیقی پیمایشی است که روس 300 خانواده تهرانی انجام گرفته است.برای تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است،یافته ها نشان می دهند که متغیر نظم و تضاد در خانواده به ترتیب اهمیت ،اثرات موثر و معنی داری بر خشونت علیه کودکان در خانواده ها دارند.