نوع مقاله : علمی

نویسنده

عضو هئیت علمی گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مرتن در سال 1910 در امریکا متولد شد.پس از گرفتن دکترای جامعه شناسی از دانشگاه هاروارد دعوت به کار دانشگاه کلمبیا را پذیرفت.او در زمینه بینش ها،روش ها و حوزه های جامعه شناسی،به ویژه جامعه شناسی علم و مسائل و انحرافات اجتماعی، صاحب آثار عدیده ای است.مرتن بیشتر به جامغه شناسی نظم،دیدگاه کارکدگرایی ساختاری و روش تحلیل کارکردی علاقمند بوده است.او با باز نگری اصول و قواعد فونکسیونالیسم کلاسیک سعی در تلفیق مبانی نظری و تجربی در قالب نظریه حد متوسط،معرفی نمونه های از این نوع نظریه در نزد کسانی چون دورکیم و وبر، تلاش در ارائه نظریه های حد متوسط در حوزه جامعه شناسی علم و انحرافات اجتماعی و پیوند جامعه شناسی با مسائل روز،نقش عمده ای در توسعه جامعه شناسی ایفا کگرده است.مرتن بعد از سالها پژوهش، آموزش و مدیریت در حوزه جامعه شناسی و دریافت دکترای افتخاری از 20 دانشگاه و مرکز علمی معتبر در جهان در سال 2003 در 93 سالگی درگذشت.