نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه تهران

2 فارغ التحصیل دوره دکترای جامعه شناسی نظری فرهنگی دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

چکیده

اعتماد مفهوم کانونی نظریات کلاسیک جامعه شناسی و نیز محور اصلی تئوری های نوین سرمایه اجتماعی و زمینه تعاملات و روابط اجتماعی است.نتایج بسیاری از مطالعات اخیر در سطح کشور حاکی از کاهش سطح نسبی این متغیر در نزد اقشار مختلف اجتماع است.این دسته از مطالعات عوامل اقتصادی -اجتماعی متفاوتی نظیر افزایش شدید سطح تحصیلات و فزونی دانش آموختگان سطوح عالی تحصیلی،افزایش دسترسی و مصرف رسانه ها و خصوصا حضور رسانه های جدید نظیر اینترنت به عرصه ارتباطات کشور،افزایش شدید جمعیت و بزرگ شدن سریع شهرهای کشورو .... را دلایل و عوامل کلان این وضعیت شمرده اند.با این حال،کمتر مطالعه ای به بررسی تاثیر متغیر"جنس" و اثر انتزاعی آن بر اعتماد پرداخته است.این مطالعه با عطف توجه به اهمیت حضور زنان درعرضه اجتماع و حتی عامل محوری قلمداد کردن نقش زنان در توسعه کشور به تبعیت از شومپیتر درصدد آن استکه ضمن شناسایی ابعاد و سطوح اعتماد متقابل به عنوان یکی از مباحث اصلی در موضوع اعتماد اجتماعی و بررسی عوامل موثر بر آن،تاثیر عامل جنسیت در آن را با سایر متغیرهای مورد نظر مقایسه و بررسی کند.مطالعه در سطح شهرهای بیست و هشت استان کشور و با حجم نمونه 8206 نفر و رد سال 1381 انجام شده است.
 

کلیدواژه‌ها