نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی و پژوهشگر مسائل اجتماعی

چکیده

طی سالهای اخیر میزان قابل ملاحظه ای از اندیشه ها و آرای اجتماعی،در زمینه مسائل و محدودیتهای اشتغال زنان،به رشته تحریر درآمده است.از طرف دیگر،اولویت جامعه برای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی پدیده کارآفرینی را به موضوع مورد توجه محافل علمی تبدیل کرده است.در این مقاله کوشش شده از تلفیق این دو قلمرو موضوعی برای تبیین نازل بودن سطح کارآفرینی زنان شاغل ایرانی استفاده شود.نگارندگان این نوشتار ضمن به رسمیت شناختن تفاوتهای طبیعی زنان و مردان بر این باورند که نابرابریهای جنسیتی موجود در جامعه ایران،که بیشتر جنبه اجتماعی و فرهنگی دارد،از قابلیت کارآفرینی زنان میکاهد.در این زمینه به نقش خانواده،نظام تعلیم و تربیت،باورهای کلیشه ای،ناهماهنگی انتظارات نقشی و مناسبات حاکم بر سازمان کار اشاره می شود.