نوع مقاله : علمی

نویسنده

عضو هئیت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

در دوران کنونی که دستاورئهای علمی نقش زیادی در تنظیم و اداره امور جامعه دارند،حرفه های تخصصی از جمله حرفه پزشکی دارای جایگاه قابل ملاحظه ای هستند.نویسنده این نوشتار می کوشد تا به سهم خود نقش و تاثیر حرفه ئپزشکی را بر نظم دهندگی به جامعه آشکار سازد.به این منظور، با تکیه بر روش تحلیل نظری،دلالت های حرفه پزشکی برای نظم جامعه در دو سطح خرد و کلان بررسی می شود.تحلیل های به عمل آمده بیانگر آن است که حرفه پزشکی در سطح خرد در تنظیم پاره ای نیازهای کنشگر انسانی(که شامل ابعاد جسمی،شخصیتی و برخی مولفه های فرهنگی و اجتماعی مداخله کننده در نظام کنش است) تاثیر میگذارد.در سطح کلان نیز حرفه پزشکی در فراهم اوردن برخی مقتضیات ضروری خرده نظام های فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و سیاسی جامعه مشارکت دارد.در خاتمه دیدگاه انتقادی ربخی اندیشمندان جامعه شناسی نسبت به عملکرد حرفه پزشکی در جوامع معاصر مطرح می شود.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها