نوع مقاله : علمی

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

از میان چهره های گوناگون،هانری دروش-کشیش و کارگر ،متخصص مارکسیزم و متاله،جامعه شناس دین و توسعه. و از خلال دورانهای متفاوت زندگی وی تصویر هانری دروش جامعه شناس دین،به یمن آثار بسیار و تحقیقات ارزشمندش ،در "گالری چهره های بنیان گذار"جامعه شناسی ادیان قرار دارد(ارویو له ژه،263:2001). "جامعه شناسی انتظار و امید" با نام وی پیوند خورده است.(پولات،1994) و سهم دروش در "جامعه شناسی تخیل"قابل ملاحظه است.سه شاخصه جامعه شناسی دین هانری دروش را از دیگران متمایز می سازد :تاکید او بر چند مرکزی بودن این رشته.توجه به جنبش ها،فرقه ها و جماعتهای کوچک مذهبی.امید و جلوه های آن در اتوپی،موعود گرایی و هزاره گرایی،به عنوان محور اصلی کتاب شناسی وی.