نوع مقاله : علمی

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

داده های مورد بررسی در علوم اجتماعی و خصوصا در جامعه شناسی اغلب دارای ساخت سلسله مراتبی هستند.در طول دو دهه گذشته،تلاش زیادی از سوی محققان به منظور ایحاد روش های آماری مناسب برای تحلیل این نوع داده ها صورت گرفته است.در نتیجه این تلاشها،هم اکنون مجموعه مهمی از مدل ها،که مدلهای خطی سلسله مراتبی نامیده می شوند،همراه با برنامه های کامپیوتری پدیدار گردیده است.ما در این بررسی،با توجه به کارهای صورت گرفته،اهمیت تحلیل چند سطحی را در تحقیقات اجتماعی نشان خواهیم داد.همچنین ویژگیهای این متد را خاطر نشان خواهیم ساخت.علاوه بر این،در این بررسی منطق مدلهای خطی سلسله مراتبی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.ما به بعضی از تحقیقاتی که مدل چند سطحی را به کار گرفته اند اشاره می کنیم و به تحلیل فرضیه های مورد آزمون،ساختار داده های سلسله مراتبی و منبع داده های چند سطحی آنها می پردازیم.در پایان نیز به مشکلاتی خواهیم پرداخت که این نوع مدلها با آن مواجه هستند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها