نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هئیت علمی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در پژوهش جاری اثرات استفاده از اینترنت بر کابران اینترنت در کافی نت های تهران مورد بررسی قرار گرفته است.نظریه شبکه به عنوان پایه نظری این پژوهش انتخاب شده و فرضیات پژوهش بر همین مبنا طرح شده است.فرضیات پژوهش شامل تاثیر ابعاد مختلف استفاده از اینتر نت شامل نوع استفاده از اینترنت (اجتماعی-غیر اجتماعی)،میزان استفاده از اینترنت در شبانه روز،شدت ارتباطات اجتماعی کاربر در جهان واقعی و میزان تجربه و مهارت فرد در استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی بود.204 نفر از کاربران کافی نت ها طی یک نمونه گیری سهمیه ای-اتفاقی پرسشنامه های پژوهش را تکمیل نمودند.بر اساس تحلیل رگرسیون چندگانه فرضیات مورد آزمون قرار گرفتند.نتایج به دست آمده میان زمان استفاده از اینترنت در طول شبانه روز و انزوای اجتماعی رابطه ای معنادار و معکوس نشان می دهند.همچنین استفاده اجتماعی از اینترنت موجب کاهش انزوای اجتماعی می گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها