نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

این مقاله مبتنی است بر چارچوب نظری پیتر برگر که از نظر سازه گرایی اجتماعی بع تبیین وضعیت دینداری و گرایش های دینی در جوامع در حال گذار می پردازد.با توسعه نهادهای مدرن در جوامع در حال توسعه نه تنها نسبت نهاد دین با دیگر نهادهای اجتماعی دستخوش تحول می شود،بلکه مجکوعه آگاهیهای همراه با نهادهای مدرن سطح و شیوه دینداری افراد را نیز تغییر میدهد.در این مقاله سطح دینداری و گرایش های دینی دانشجویان فنی،به عنوان یکی از مهم ترین حاملان آگاهی مدرن(جهان بینی علمی یا ذهنیت فنی)مورد بررسی قرار گرفته است.داده های تجربی در این مقاله حاکی از آن است که باورهای دینی دانشجویان در حد بالا و پایبندی آنها به انجام دادن اعمال جمعی دینی در حد متوسط به بالایی است،اما پایبندی آنها به انجام دادن مناسک فردی دینی در حد کم ارزیابی می شود.همچنین گرایش به دین خصوصی برخورد گزینشی با دین و گرایش به تکثر گرایی دینی رواج زیادی بین دانشجویان دارد.به این ترتیب به نظر می رسد داده های تجربی تا حدودی موئد دیدگاه نظری مطرح شده در این مقاله است.
 
 

کلیدواژه‌ها