نوع مقاله : علمی

نویسنده

دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی-گرایش بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف اصلی این  مقاله الگویابی نظری برای خرد جمعی و تلفیق نظریه­های مختلف در چارچوبی تحلیلی و منسجم است. خرد جمعی مفهومی محوری و ایده­ای نسبتاً نو است که با وجود نظریه­های منفرد و متعدد و مفهوم پردازی­های متفاوت در رشته­هایی نظیر علوم سیاسی، روانشناسی، اقتصاد و فلسفه و نظایر آن­ها و به­رغم آن­که جنس آن اجتماعی است، اما جامعه­شناسان کمتر به آن پرداخته­اند و به­بررسی شرایط و روند تحقق آن و نیز پیامدهای  آن در زندگی اجتماعی توجه چندانی نشان نداده­اند. علاوه بر این، خرد جمعی هم تابع علل گوناگونی است و هم کم‌وکیف آن پیامدهای خاصی را برای دیگر پدیده‌های جامعه در برخواهد داشت. لذا این مقاله با تأسی از تفکر سیستمی درصدد ارائه صورت‌بندی جامعی از مفهوم خرد جمعی با نگاه جامعه‌شناسانه و ارائه الگویی تلفیقی و چارچوبی ترکیبی برای تبیین آن در جامعه است. چنین تحلیلی منجر به در نظرگرفتن خرد جمعی به­صورت مفهومی پویا شده و برآیی و تقویت آن را در جامعه تبیین می‌کند. این چارچوب قابلیت شناسایی عوامل و سازوکارهای علّی موثر بر خرد جمعی در حوزه‌های چهارگانه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را داشته و خواص این حوزه‌ها را در ارتباط با هم در تقویت خرد جمعی تبیین می­کند.

کلیدواژه‌ها

اوغلو، دارون عجم و رابینسون، جیمز‌. ای (1396)، چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ ریشه‌‌های قدرت، ثروت و فقر، ترجمۀ محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور، انتشارات روزنه، چاپ هفتم.
چلبی، مسعود (1394)، جامعه شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نشر نی، چاپ هفتم.
چلبی، مسعود (1395)، تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه شناسی، تهران: نشر نی، چاپ سوم.
چلبی، مسعود (1381)، فضای کنش: ابزاری تنظیمی در نظریه‌سازی، مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، دورۀ چهارم، شمارۀ 1، ص 5-46.
Briskin, Alan, Erickson, Sheryl, Ott, Callanan, Tom (2009), The Power of Collective Wisdom, Berrett-Koehler Publishers, Inc.
Boyer, Robert (2006), Half a century of development theories: An institutionalist survey, pp. 29-73. In: Stathakis, Yiorgos & Vaggi, Gianni "Economic Development and Social Change: Historical roots and modern perspectives" Published by Routledge.
Dieth, Eric (2011), Integration by Cooperation: A Constructivist Social Theory and a Theory of the State and the Law, Springer Wien NewYork.
Gan, Yongcheng & Zhu, Zhiting (2007), A Learning Framework for Knowledge Building and Collective Wisdom Advancement in Virtual Learning Communities, Educational Technology & Society, 10 (1), 206-226.
Guiso, Luigi, Paola Sapienza, and Luigi Zingales. (2006), Does Culture Affect Economic Outcomes? Journal of Economic Perspectives 20 (Spring): 23–48.
Hartmann, Douglas & Gerteis, Joseph (2005), Dealing with diversity: Mapping multiculturalism in sociological terms, Sociological Theory, vol 23, Issue 2, p: 218-240.
Hansen, Katrin & Seierstad, Cathrine (2017), Corporate Social Responsibility and Diversity Management Theoretical Approaches and Best Practice, Springer International Publishing Switzerland.
Kymlicka, W. and W. Norman (2000), Citizenship in Diverse Societies, Oxford University Press.
Landemore, H´el`ene, (2013), Democratic reason: politics, collective intelligence, and the rule of the many". Pinceton University Press.
Landemore, H´el`ene, (2012), Collective wisdom: principles and mechanisms, Cambridge University Press.
Landemore, H´el`ene (2012a), Why the Many Are Smarter than the Few and Why It Matters, Journal of Public Deliberation, Volume 8, Issue 1, p:4-16.
Landemore, H´el`ene, (2009), Majority Rule and the Wisdom of Crowds: the Task Specificity of Majority Rule as a Predictive Tool, Prepared for Presentation at the Conference “Majority Decisions,” Collège de France, Paris, May 13-14.
List, Christian (2008), Collective Wisdom: Lessons from the Theory of Judgment Aggregation, Presented at the Colloquium on Collective Wisdom, Collège de France.
Mazzucato, Mariana (2014), The Emtrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths, Anthem Press.
Muller, Edward N. (1995), Economic Determinants of Democracy, American Sociological Review,Vol. 60, No. 6 (Dec., 1995), pp. 966-982.
Maher Ibrahim Moawad, Nadia & Mostafa El Shoura, Sherine (2017), Toward A Richer Definition OF Multiculturalism, International  journal of advanced research, 5(7), 802-806.
Page, Scott E. (2007|), The difference: how the power of diversity creates better groups, firms, schools and Societies? Published by Princeton University Press.
Page, Scott E. (2011), Diversity and Complexity, Princeton University Press.
Rooney, David., & McKenna, B. (2007), Wisdom in Organizations: Whence and Whither, Social Epistemology, 21(2), 113-138.
Surowiecki, James (2004), The wisdom of crowds: Why the Many are Smarter than the Few, New York Anchor Books Inc.
Vermeule, Adrian (2011), Collective Wisdom and Institutional Design,  pp  338-367 in "Collective wisdom: principles and mechanisms". Cambridge University Press.
Young, Iris. Marion (2000), Inclusion and Democracy, Oxford: University Press.