نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

3 استادیار دانشگاه علم و فرهنگ تهران، گروه مطالعات فرهنگی

چکیده

پرابلماتیک نوشتار حاضر چرخش ماتریالیستی وضعیت در فرایندهای پساجنگ و برآمدن رژیمی سراسر جدید از حقیقت است که منطق معنایی آن برتمام وضعیت حاکم است. دراین میان هرآن­چه هستی متعینی یافته است درحکم داده­ای ثانوی و همچون متافوری است که در پس آن و به­ گونه­ای بس­گانه می­توان رد و اثرهای صامت و خاکستری این چرخش معنایی– فضایی را رویت­ پذیر ساخت. این نوشتار می­کوشد به ­طرزی تبارشناسانه و با اتکا به ­تحلیل رو به پس، ضمن ترسیم مسیر­های روبه ­زوال سامانه ­های معناساز پیشین از خلال استلزامات همنشینی زنجیره­ای از عناصر ناهمگون نظیر جنگ، تحریم، کردارهای سیاسی و اجتماعی، مطالبات زنان و منازعات معرفت شناسانه، شرایط امکان این رژیم جدید حقیقت را در ابژه­ی بدن و ایجابیت آن بازسازی کند. این بازسازی به ­­برهم­کنش انبوه ه­ای از رویدادهای تاریخی حاضر در فضا و بالاخص فاکتورهای تغییردهنده­ی الگوی بار بیماری­ها درفضای پساجنگ مرکزیت می­بخشد که با فراهم­ سازی شرایط اتصال کردارهای سیاسی و گفتارهای پزشکی درگرهگاه ایجاد شهر سالم و مدیریت بر آن و به­ میانجی ابداع قسمی جدید از سوژه­مندی و حقیقت، سوژه ­های پساانقلابی را با راندن به­هزارتوی آپاراتوس­های دولتی، منقاد و مطیع می­سازند

کلیدواژه‌ها

اسلامی، مازیار (1395)، بوطیقاتی گسست، سینمای اصغر فرهادی، نشرچشمه.
آزاد ارمکی، تقی؛ چاوشیان، حسن (1381)، بدن به­مثابه رسانه هویت، مجله جامعه شناسی، دوره 4، شماره 4 . صص 57-75.
آشوری، داریوش (1397)، فرهنگ علوم انسانی با بازبینی سراسری و افزودن 1900 درآیندِ تازه، ویراست سوم، نشر مرکز.
بهداد، سهراب؛ نعمانی، فرهاد (1393)، طبقه و کار در ایران، ترجمه محمود متحد، نشر آگاه.
بی‌نام (1373)، یک جوان درباره جوانان می­نویسد، مجله گزارش، شماره 46.
بی‌نام (1370)، کمیسیون پزشکی شورای پژوهش‌های علمی کشور (1370)، تعیین اولویت‌های تحقیقاتی گروه پزشکی، مجله پژوهش در پزشکی، جلد 15، شماره 3و 4.
بی‌نام (1374)، نگاهی دوباره به­مفاهیم تعدیل و تثبیت، مجله مجلس و راهبرد، شماره17.
بی‌نام (1375)، کیش دیگر کیک خامه­ای نیست، مجله گزارش، شماره 64.
بی‌نام (1380)، دفتر سیاسی و فرهنگی، بررسی عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  از 1379 – 1376، مجله مجلس و راهبرد، شماره 29.
بی‌نام (1397تجارب و دانش زیسته خانواده سلامت شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی اداره کل سلامت شهرداری تهران.
پروین، میرمیران؛ عزیزی، فریدون (1377)، افزایش وزن و چاقی مشکل عمده بهداشتی و درمانی حال و آینده، مجله پژوهش در پزشکی، جلد ۲۲، شماره ۳.
خامه­ای، انور (1373)، در اقتصاد قانون اساسی بی گناه است، مجله گزارش، شماره 46. 
رحمتی، محسن و خنجری، پریوش (1398)، روزنامۀ اطلاعات و ورزش زنان در عصر پهلوی اول (1320-1304)، نشریه تحقیقات تاریخ اجتماعی، شماره 2. 
زمانی گرمسیری، سمانه (1396)، گزارش 12 سال فعالیت اداره کل سلامت شهرداری تهران، معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
سعید پور، آتوسا و همکاران (1386)، تغییرات وزن بدن و توزیع چربی بدن به­عنوان عوامل خطر ساز سندروم متابولیک در زنان ایرانی، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دوره 9 شماره 1، صص 11- 18.
ضرغامی، سعید و همکاران (1393)، بررسی و ارزیابی برنامه­های سرای محلّه (مطالعة موردی: سرای محلّة درب دوّم، منطقة 3 شهرداری تهران)، مجله جغرافیا و پایداری محیط، شماره 11.
طریقت منفرد، محمد حسن و همکاران(1387)، اصول و مبانی سیاست ملی سلامت، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش­های مجلس.
عزیزی، فریدون و همکاران (1381)، ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در جمعیت شهری تهران، مطالعه قند و لیپید تهران (نتایج نهایی فاز اول)، مجله پژوهش در پزشکی، سال 26 شماره 1. صص 43-55.
عزیزی، فریدون (1382)، پیشگیری از بیماری­های مهم غیرواگیر: اصلاح شیوه زندگی ضرورتی اجتناب ناپذیر، مجله پژوهش در پزشکی، جلد ۲۷، شماره ۴.
عزیزی، فریدون و همکاران (1384)، بررسی روند شیوع اضافه وزن و چاقی و چاقی شکمی در بزرگسالان ساکن منطقه 13 در سال­های 1378-  1381، مجله پژوهش درپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، سال 29 شماره 2 ، صص 123-129.
عزیزی، فریدون و همکاران (1379)، معرفی اهداف، روش اجرایی و ساختار بررسی قند و لیپید(TLGS)  تهران، مجلة غدد درون ریز و متابولیسم ایران، سال دوم، شمارة ۲، صفحه­های 77-86.
عزیزی، فریدون (1365)، تغییرات برنامه­های آموزش پزشکی در انطباق با نیازهای جامعه، مجله پژوهش در پزشکی، جلد ۹، شماره ۴.
عزیزی، فریدون (1373)، وضعیت تحقیقات پزشکی در کشور، مجله پژوهش در پزشکی، سال 18 شماره 1.
علاءالدینی، پویا؛ پور میرغفاری، مریم السادات (1397)، مدیریت محله و شورایاری در تهران: ارزیابی حکمروایی شهری در حسن آباد زرگنده، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره هفتم، بهار، شماره 1.
 فربخش، فرزانه و همکاران (1386)، بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی و عوامل اجتماعی دموگرافیک زنان 44تا 15 ساله استان تهران، مجله پژوهش در پزشکی، دوره 31، شماره 2، تابستان، صص 133 تا 139.
فوکو، میشل (1395)، خاستگاه هرمنوتیک خود، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشرنی.
فوکو، میشل (1393)، تئاتر فلسفه، گزیده­ای از درسگفتارها، کوتاه نوشت­ها، گفت­وگوها و ... ، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشرنی.
فوکو، میشل (1397)، نقد چیست و پرورش خود، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشرنی.
کتابی ، احمد (1373)، تورم، اختلاف طبقاتی و انحطاط اخلاقی، مجله گزارش، شماره 49 و 50.
لاپورت، دومینیک (1399)، تاریخ مدفوع: تبارشناسی سوژه مدرن، ترجمه قاسم مومنی، انتشارات دمان.
لاریجانی، محمد جواد (1372)، مدارهای توسعه، خوداتکابی و بخش خصوصی، مجله مجلس و راهبرد،  شماره 2. 
محمدی، منظر و سیداحمدی زاویه، سید سعید (1396)، چرخش فرهنگ زیبایی: تحول معیارهای زیبایی فردی در گذار از عصرقاجار به­پهلوی، نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی‌، دوره۲۲، شماره ۳.
موسی کاظمی، سید مهدی؛ الماسی، ربابه (1398)، نقش سراهای محله در تحقق اهداف مدیریت شهر: منطقه 7 کلان شهر تهران، مجله مدیریت شهری، شماره 54 .
نبوی، سیدمرتضی و ملایری، محمدحسین (1376)، جستاری در ثروت­های باد آورده، مجله راهبرد و مجلس ، شماره 23 .
نجم آبادی، افسانه (1399)، بامداد خمار: رنج سکسوالیته و عشق در ایران مدرن، در چرا شد محو از یاد تو نامم، ترجمه شیرین کریمی، نشر بیدگل.
نوایی، لیندا و همکاران (1377)، بررسی اپیدمیولوژیک فزونی فشار خون و ارتباط آن با چاقی، دیابت و هیپرلیپیدمی در اسلامشهر، مجله پژوهش در پزشکی، جلد ۲۲، شماره 2 .
نوایی، لیندا و همکاران (1377)،بررسی اپیدمیولوژیک هیپرلیپیدمی و چاقی در اسلامشهر، مجله پژوهش در پزشکی، جلد ۲۲، شماره ۱.
وکیل، حسن (1364)، پزشکی و مسائل جامعه ، نگرشی بر برنامه آموزش پزشکی، مجله پژوهش در پزشکی، سال نهم شماره اول، صص 58 – 62 .
وکیل، هیدا و عزیزی، فریدون (1372)، بررسی وضعیت آموزش پزشکی نیروی انسانی پزشکی کشور، مجله پژوهش در پزشکی، جلد 17 .
وکیل، حسن (1365)، جلوه­هایی از آموزش پزشکی در ایران، مجله پژوهش در پزشکی، سال 9 شماره چهارم .
اسناد
سند راهبردی 5 ساله سلامت تهران، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران.
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌(1383)، مصوب 11/6/ 1383، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.
مجله الکترونیکی برنافیت شماره سوم اسفند 1395، نشریه کلینیک زیبایی برنافیت.
روزنامه­ها
روزنامه اعتماد / 24/ 11/ 1385.
 
Farhadpour, Lily (2016), Women, Gender Roles, Media and Journalism, in  Women, Power and Politics in 21st Century Iran, 91 - 106, Edited by Tara Povey and Elaheh Rostami-Povey, routledge. london and new York.
Foucault, Michel(1983), Discourse and Truth:The Problematizatio of Parrhesia. )six lectures given by Michel Foucault at Berkeley, Oct-Nov).
Garland, david(2014), What is a ‘‘history of the present’’? in Foucault’s genealogies and their critical preconditions. Punishment & Society 2014, Vol. 16(4) 365–384.
Khatam, Azam(2010): Struggles over Defining the Moral City: The Problem Called “Youth” in Urban Iran, in Being Young and Muslim New Cultural Politics in the Global South and North, E dited by L INDA H ERRERA ASEF BAYAT .oxford university press.
Koopman,Colin(2013), genealogy as critique :Foucault and problem ofmodernity , Indiana University Press.
 Koopman ,Colin(2016), Must Philosophy Be Obligatory?: History versus Metaphysics in Foucault and Derrida , in  Foucault/ Derrida fifty years later , the future of genealogy, deconstruction and politics , Columbia university press , new York.
Reddy KS, Yusuf S(1998), Emerging epidemic of cardiovascular disease in developing countries, Circulation ,  pp 596-601. Natinal library medicine.
Revel, Judith(2016), Foucault, Derrida: The Effects of Critique, in  Foucault / Derrida , fifty years later, the future of genealogy,    deconstruction and politics Columbia university press , new York.
Rivetti,Paola(2020), Political Participation in Iran from Khatami to the Green Movement . Palgrave Macmilan.
Sadeghi-boroujerdi , Eskandar(2019), Revolution and Its Discontents , Political Thought and Reform in Iran, Cambridge , university press.
Sadr, Shadi(2012), Veiled transcripts: the private debate on public veiling in Iran , in Sexuality in Muslim Contexts: Restrictions and Resistance , Edited by Anissa Helie  and Homa Hoodfar 182-208. london , new York.
Sharifi, nafiseh(2018), Female Bodies and Sexuality in Iran  and the Search for Defiance , palgrave mcmillan.
Yaghoobi, Claudia(2012), Iranian women and shifting sexual ideologies 1850–2010, in Sexuality in Muslim Contexts: Restrictions and Resistance , Edited by Anissa Helie  and Homa Hoodfar 182-208 . london , new York.