نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز

2 هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

اخلاق کار مانند شمشیر دو‌لبه‌ای است که یک لبة آن تهدید، و لبة دیگر آن فرصت است. ضعف در نظام اخلاقی، تهدید، و تقویت آن فرصت را برای سازمان و جامعه به ارمغان می‌آورد. اخلاق کار نیز به عنوان پدیده‌ای اجتماعی می‌تواند مورد تحلیل علمی قرار گیرد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارزش‌های فرهنگی، شایسته سالاری و جامعه‌پذیری سازمانی براخلاق کارمی باشد. مورد مطالعه پژوهش کارمندان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1395 می‌باشند. روش تحقیق، پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش­نامه است. جهت انتخاب حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شده و 198نفر ازکارمندان به روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب انتخاب شدند. چارچوب نظری این پژوهش برمبنای نظرات جامعه­شناسان کلاسیک طراحی شد. تعریف مرایک و مدل او از اخلاق کار به عنوان تعریف مفهمومی  و عملیلاتی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد میانگین اخلاق کار کارمندان دانشگاه شهید چمران اهواز در سطح مطلوبی قرار دارد؛ همچنین متغیرهای زمینه‌ای چون سن، تحصیلات و سابقه کار رابطه معنادار مستقیمی با اخلاق کار دارند؛ ارزش­های فرهنگی، شایسته سالاری و جامعه ­پذیری سازمانی دارای
رابطه­ای مستقیم با اخلاق کار و باتوجه بهR2  این متغیر­ها در معادله رگرسیونی33/0واریانس اخلاق کار تببیین می­گردد.

کلیدواژه‌ها