نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی و تحلیل رابطة هویّت ملّی و میزان دین‌داری دانشجویان دانشگاه یاسوج، با استفاده از تلفیق نظریة هویّت گیدنز، نظریة خود آینه­­سان کولی و برجستگی هویّتی استرایکر انجام شده است. بر اساس فرمول لین (1976)، حجم نمونه 400 نفر محاسبه؛ که با روش نمونه­گیری تصادفی از نوع طبقه­ای چند مرحله­ای، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده­ها نیز، پرسش‌نامه­ای 48 سؤالی، ترکیبی محقّق­ساخته و دیگران­ساخته بوده که پس از تأیید اعتبار آن‌ها توسّط صاحب­نظران، پایایی پرسشنامه­ با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، هویّت ملّی (888/0) و میزان دین‌داری (939/0)، محاسبه و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین هویّت ملّی و میزان دین‌داری دانشجویان رابطة معناداری وجود داشت؛ ولی هیچ تفاوت معناداری بین میزان دین‌داری پاسخ‌گویان با توجّه به سن، محلّ سکونت و مقطع تحصیلی­شان مشاهده نگردید. در نهایت متغیرهای مستقل توانستند 27 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. نتیجه‌گیری کلّی تحقیق این بود که مؤلّفه­های تشکیل دهندة دین‌داری و هویّت ملّی دانشجویان در جامعة مورد مطالعه، تعارضی با یکدیگر نداشته؛ و تا حدّی به هم­افزایی هر دو بعد هویّتی می­پردازند.
  

کلیدواژه‌ها