نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه خوارزمی

2 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

رؤیت­پذیری از مباحث جدیدی است که با مسئلۀ اقلیت­ها در جوامع امروزی پیوند خورده است. گروه­های اقلیت به نوعی خواستار رؤیت­پذیری بیشتر و به­رسمیت شناخته شدن در جامعه­اند. این مقاله می­کوشد رؤیت­پذیری زرتشتیان به­عنوان یکی از اقلیت­های دینی شهر تهران را مورد مطالعه قرار دهد.
پرسش اساسی این است که رؤیت­پذیری اقلیت زرتشتیان به­مثابه یکی از سه اقلیت دینی قانونی در فضای عمومی شهر تهران چگونه است؟ مقاله پیش­رو می­کوشد تا رؤیت­پذیری زرتشتیان شهر تهران را با استفاده از روش­های مشاهده کلی، مشاهده همراه با مشارکت، مصاحبه عمیق و مطالعات اسنادی مطالعه کند. نتایج تحقیق نشان می­دهد که با توجه به چهار شاخص مکان، مناسک، رسانه­ها و پوشش، زرتشتیان رؤیت­پذیری ندارند و در فضای عمومی شهر تهران تقریبا دیده نمی­شوند و در نتیجه برخلاف اقلیت­های مذهبی در جوامع دیگر مانند جوامع اروپایی، میل چندانی برای رؤیت­پذیری در فضای عمومی جامعه ندارند.
 

کلیدواژه‌ها