نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام‌نور

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام‌نور

3 استاد بیماری‌های قلب وعروق، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

بیماری‌های مزمن یکی از مهم‌ترین علل مرگ و میر در عصر حاضر هستند. اتخاذ سبک زندگی سالم یکی از بهترین شیوه‌های مقابله با این نوع بیماری‌ها است. این پژوهش، با هدف بررسی تعیین‌کنندهای ساختی- سرمایه‌ای سبک زندگی سالم در میان افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر پیش از ابتلاء به بیماری انجام شد. روش پژوهش حاضر، پیمایش و از نوع مقطعی می‌باشد. حجم نمونه برابر با 412 بیمار (239 مرد و 173 زن) بوده است. نتایج 
«مدل‌سازی معادلات ساختاری» نشان داد که داده‌های گردآوری‌شده، مدل ساختاری با متغیرهای بیرونی «موقعیت اقتصادی اجتماعی»، «شرایط زندگی» و «سرمایه مرتبط با سلامت» را تا حد قابل قبولی تأیید می‌کند. اثرات کل این سه متغیر بر سبک زندگی سالم برابر 46/0 محاسبه شد. به‌عبارت‌دیگر، 46 درصد از تغییرات سبک زندگی سالم میان بیماران به‌وسیله این سه متغیر قابل تبیین است و 54 درصد واریانس تبیین نشده مربوط به متغیرهای خارج از معادله است.
 

کلیدواژه‌ها