نوع مقاله : علمی

نویسنده

استادیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

کار اقماری که در آن ماه کاری به دو نیمه کار-خانواده تقسیم می­شود دارای پیامدهایی است که آن را از سایر مشاغل متمایز می‌سازد. هدف اصلی پژوهش شناسایی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی کار اقماری در ایستگاه­های تقویت فشار گاز است. روش پژوهش کیفی و گردآوری داده‌ها و استفاده از 4 گروه مرکز و 11 مصاحبه می­باشد. بعد از استخراج و مقوله­بندی یافته­ها باید گفت که مهمترین پیامدهای اقتصادی مثبت کار اقماری مربوط به ضریب حقوقی بالا، ایجاد فرصت مناسب برای سال­های پایانی خدمت و بازنشستگی و همچنین فرصت ایجاد شغل دوم است. مهمترین پیامدهای اجتماعی مثبت کار اقماری شامل فرصت ادامه تحصیل کارکنان، امکان گذران اوقات فراغت طولانی­تر و تعامل عمیق با سرپرست و همکاران می­باشد. مهمترین پیامدهای اجتماعی منفی کار اقماری نیز در برگیرنده شرایط نامناسب محل استراحت کارکنان، تعارض پایگاه شغلی ذهنی و عینی کارکنان، تعارض نقش کار- خانواده کارکنان و احساس بیگانگی از خود است.
 

کلیدواژه‌ها