نوع مقاله : علمی

نویسنده

استادیار دانشگاه رازی

چکیده

خانواده همچون سایر نهادهای اجتماعی در جریان سازگاری با تحولات کلان، دست‌خوش تلاطمی است که خالی از خطر و خسران نیست. تحولاتی مانند بازاری شدن زندگی معاصر و پیامدهای اجتناب‌ناپذیر آن از جمله فردگرایی، مصرف گرایی، توسعه شخصی و پیشرفت، خانواده را با موقعیتی روبه‌رو کرده که مواجهه با آن منجر به بازاندیشی نقش‌ها و هنجارهای نهاد خانواده شده است. در این مقطع مشخص زمانی، واکنش عاملان اجتماعی رها کردن خود از قید این نهاد است که منجر به افزایش آمار طلاق شده است. از این منظر طلاق نشانه‌ای از نارسایی نهادی در خانواده و روی دیگر این نهاد است.
مسائل اجتماعی و اقتصادی متناظر با طلاق آن‌را به ضایعه‌ای بدل کرده که در حال آسیب‌رساندن به نهاد خانواده است. فقدان الگوی نهادی برای طلاق، عاملان اجتماعی را در مقابل پیامدهای آن تنها رها کرده است. توجیه ضرورت تلقی طلاق به مثابه یک نهاد برای تمهید مناسبات هنجاری عمل در این مرحله از زندگی هدف این نوشته است. روش متبوع مکتوب حاضر تحلیل داده‌های موجود و تدقیق و تصحیح آن با کمک مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته است.
آنچه به عنوان یکی از نتایج این پژوهش قابل اشاره است، کاهش آسیب‌ها از رهگذر تأسیس نهاد طلاق است. طلاق نه تنها پایان یک خانواده است بلکه با آثاری که به لحاظ اجتماعی به جا می‌گذارد  به طور کلی در حال تبدیل شدن به پایان نهاد خانواده است. اما نهاد طلاق می‌تواند به استواری نهاد خانواده یاری برساند.
 

کلیدواژه‌ها