نوع مقاله : علمی

نویسنده

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی

چکیده

مشخصات کتاب: فرامرز رفیع­پور (1393) دریغ است ایران که ویران شود، نشر انتشار
کندوکاوها و پنداشته­ها(1360)؛ جامعه روستایی و نیازهای آن (1364)؛ سنجش گرایش روستائیان به­جهاد سازندگی و عوامل مؤثر بر آن (1372)؛ وسائل ارتباط جمعی وتغییر ارزش­های اجتماعی (1375)؛ جامعه، احساس، موسیقی(1375)؛  توسعه وتضاد(1376)؛ آناتومی جامعه(1377)؛ آنومی یا آشفتگی اجتماعی(1378)؛ کارائی بیمارستان­ها (1378)؛ موانع رشد علمی در ایران (1381)؛  تکنیک­های خاص تحقیق در علوم اجتماعی(1382)؛  علوم انسانی در ایران: نگاهی از بیرون و درون (1383)؛ سرطان اجتماعی فساد (1386)؛ آفریقای جنوبی: درس­هایی برای ایران (1388)؛  دریغ است ایران که ویران شود (1393) و تضاد غرب وشرق: ایران وکشورهای غربی(1395) شانزده  کتابی است که در طول 36سال اخیر توسط دکتر فرامرز رفیع پورتدوین شده است. در واقع او به­طور میانگین هردو سال و نیم یک بار، یک کتاب جدید به اجتماع علمی عرضه کرده است. مکتوبات او در سه بخش قابل تفکیک است:
- آثار مربوط به حوزه روش­شناسی تحقیق، 
- آثار برگرفته از فعالیت های پژوهشی نویسنده،
- آثار معطوف به تحلیل مسائل جامعه ایران.

کلیدواژه‌ها