نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشکده مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ

2 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه رودهن

چکیده

تقاطع‌یافتگی توضیح می‌دهد که نظام‌های سلطه همچون نظام طبقاتی، جنسیتی، و ملیتی چگونه در هماهنگی با هم عمل و یکدیگر را بازتولید می‌کنند. در این مقاله بر تجربة ستم‌دیدگی زنان افغانستانی در رابطه با نهاد آموزش تمرکز می‌کنیم. مردم‌نگاریِ نهادی روش‌شناسی مناسبی برای مطالعة تجربة فرودستی است. این مردم‌نگاری تجربة مردم را در بستر روال‌های نهادی حاکم مطالعه می‌کند. این پژوهش با نظر به‌موقعیت زنان افغانستانی توصیفی از وظایف مادری آنان در قبال آموزش فرزندانشان به‌دست می‌دهد. این که زنان افغانستانی که به‌طور همه‌جانبه به‌حاشیه رانده شده‌اند، چگونه با این گونه وظایف مراقبتی‌ مواجه می‌شوند از مهم‌ترین محورهای این پژوهش است. موانع زبانی و بی/کم‌سوادی در تجربه آنان ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند. فنون اصلی گردآوری داده‌ها مشاهده و مصاحبه بوده است.
 

کلیدواژه‌ها

آنتیاس، فلویا و یووال-دیویس، نیرا. (1393)، «زن، ملت، دولت»، ترجمة امین دادگر. زن نگار، شماره 22، 21-16، بازیابی از http://zannegaar.net/issues/22
دوالت، مارجوری ال. (1385)، روش رهاییبخش: مطالعات زنان و پژوهش اجتماعی، ترجمة هوشنگ نایبی. تهران: دانشگاه تهران، موسسة انتشارات و چاپ و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان.
دیویس، آنجلا. (1396)، «زوال قریب‌الوقوع کار خانگی: چشم‌انداز طبقه کارگر» در گرهگاه جنسیت و دیگر نظام‌های سلطه، گروه مترجمان (303-275). تهران: نشر شیرازه.
کالینز، پاتریشیا هیل. (1396)، «جنسیت، فمینیسم سیاه، و اقتصاد سیاسی سیاه» در گرهگاه جنسیت و دیگر نظامهای سلطه، گروه مترجمان (213-178). تهران: نشر شیرازه.
کرنشاو، کیمبرلی. (1396)، «ترسیم حاشیه‌ها: تقاطع‌یافتگی، سیاست‌های هویت و خشونت علیه زنان رنگین‌پوست» در گرهگاه جنسیت و دیگر نظامهای سلطه، گروه مترجمان (125-27). تهران: نشر شیرازه.
Collins, P. H. (1998), The tie that binds: Race, gender and US violence. Ethnic and Racial Studies, 21(5), 917-938.
Collins, P. H. (1994), Shifting the center: Race, class, and feminist theorizing about motherhood. In Mothering (pp. 45-65). Routledge
Crenshaw, K. (1989), Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. U. Chi. Legal F., 139.
Davis, A. (1981). Women, race, & class. New York: Random House
Devault, M. L. (2007), Bifurcated consciousness, line of fault. In G. Ritzer (Ed.), The Blackwell encyclopedia of sociology (pp. 274-275). Malden, MA: Blackwell Publishing.
Griffith, A. I., & Smith, D. E. (2005), Mothering for schooling. Psychology Press.
Smith, D. E. (2005), Institutional ethnography: A sociology for people. Toronto: AltaMira Press.
Najmabadi, A. (1998), Crafting an educated housewife in Iran. Remaking women: Feminism and modernity in the Middle East, 91-125.
Yuval-Davis, N. (1997), Gender and nation. London: Sage.