نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مسائل اجتماعی ایران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار و هیئت‌علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 استادیار و هیئت‌علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تبیین نگرش متاهلان به‌طلاق عاطفی به‌روش پیمایش از 400 نفر متاهلان شهر خرم‌آباد با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انجام گردید. چهار متغیر اعتماد اجتماعی، پای‌بندی به‌هنجارهای اجتماعی، مشارکت اجتماعی و عادت واره که مهم‌ترین پی آمدهای تحولات اجتماعی اخیر در نظام جهانی هستند به‌عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد. طلاق عاطفی بر اساس نظریه چلبی و بودریار طیف سازی شد. نتایج توصیفی این پژوهش نشان داد 41 درصدمتاهلان دارای نگرش مثبت به‌طلاق عاطفی و 31 درصد دارای نگرش منفی به‌طلاق عاطفی می‌باشند. در تحلیل رگرسیون 44 درصد نگرش به‌طلاق عاطفی با کاهش اعتماد اجتماعی و پای‌بندی به‌هنجار اجتماعی و افزایش تفاوت عادت واره تبیین می‌شود. در تحلیل مسیر اعتماد اجتماعی بیشترین تأثیر و پای‌بندی به‌هنجار اجتماعی کمترین تأثیر را در نگرش متاهلان به‌طلاق عاطفی دارند.

کلیدواژه‌ها

آزاد ارمکی، تقی (1386)، جامعه‌شناسی خانواده ایرانی، تهران: سمت.
اسکافی، مریم )1393)، اثر شبکه‌های اجتماعی بر طلاق عاطفی در شهر مشهد، بهار و تابستان 1394، صفحات 225-250 مشهد: مجلةعلوماجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی.
اختر محققی، مهدی (1385)، سرمایه اجتماعی، بی‌جا: نشر مؤلف.
الوانی، مهدی، شیروانی، علیرضا (1385)، سرمایه اجتماعی: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها، چاپ اول، اصفهان: نشرمانی.
اینگلهارت. ر ( 1373)، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، (مریم وتر)، چاپ اول، تهران، کویر.
باستانی، سوسن؛ گلزاری، محمود؛ روشنی، شهره، (1389)، پیامدهای طلاق عاطفی و استراتژی مواجه با آن، فصلنامه خانواده پژوهی: شماره 26، صفحات 241-257.
بخارایی، ا (1386)، جامعه‌شناسی زندگی‌های خاموش در ایران (طلاق عاطفی)، چاپ اول، تهران: پژواک جامعه.
برین، زهرا (1389)، "بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی و عادت واره ها بر طلاق عاطفی بین زنان  مراجعه‌کننده به‌مراکز مشاوره در تهران"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
بودریار، ژان (1389)، جامعهمصرفی، اسطوره‌ها و ساختارها، پیروز ایزد، چاپ دوم، تهران: نشر ثالث.
بوردیو، پیر (1380)،نظریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه: مرتضی مردی‌ها، چاپ پنجم، تهران: انتشارات نقش و نگار.
چلبی، مسعود (1375)، جامعه‌شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نی.
حاجی‌زاده میمندی، مسعود (1395)، بررسی عوامل مرتبط باطلاق عاطفی و مطالعه موردی متاهلان شهر شیراز، مطالعه راهبردی زنان، دوره 18، شماره 71، صفحات 108-85.
رفیع پور، فرامرز (1373)، سنجش گرایش روستائیان نسبت به‌جهاد سازندگی، تهران: مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی.
ریتزر، جرج (1389)، نظریه جامعه‌شناختی در دوران معاصـر و ریشه‌های کلاسیک آن، ترجمه شهناز مسمی پرست، چاپ اول، تهران: نشر ثالث.
سازمان ثبت‌احوال کشور؛ آمار و رویدادهای حیاتی (1394)، طلاق؛ درج در سایت http://www.sabteahval.ir تاریخ دسترسی 10/5/1395.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان لرستان؛ سالنامه آماری استان لرستان ( 1394)، معاونت آمار و اطلاعات؛ درج در سایت http://lorestan.mporg.ir تاریخ دسترسی 12/12/1395.
شکر بیگی، عالیه (1388)، تجددگرایی، سرمایه اجتماعی، خانواده ایرانی، مجله علوم رفتاری: دوره 1، شماره1، صفحات 139تا 154.
صدفی، ذبیح اله (1395)، روش‌های تحلیل آماری پیشرفته، جلد اول، چاپ اول، زنجان: سطروقلم
فوکویاما، فرانسیس (1385)، پایان نظم؛ سرمایه اجتماعی و حفظ آن، غلام عباس توسلی، تهران: حکایت قلم نوین.
کریمی، یوسف (1385)، روان‌شناسی اجتماعی؛ نظریه‌ها، مفاهیم و کاربردها، تهران ارسباران.
کیویستو، پیتر (1385)، اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی، منوچهر صبوری، چاپ پنجم، تهران: نی
گیدنز، آنتونی (1380)، پیامدهای مدرنیته، محسن ثلاثی، چاپ دوم، تهران: نشر مرکز
لبیبی، محمدمهدی (1393)، خانواده در قرن بیست‌ویک، چاپ اول، تهران: نشر علم.
Ajzen,i..,8 Fishbein,M.(1980) understandingattiudes and predicting social behavior: Pren-Tice-Hall
Baudrillard, jean: )1988(America. Trans by Chris Turner, London & NewYork: Verso
Baudrillard, Jean. )1981( For a Critique of the Political Economy of the sign, St. Louis: Telos Press, 1981.
ladan,hashemi.journal of divorce 8 remarriage volumes8.2017- issue7.published online: 26jul( 2017)
Russell B, MA. Clayton, “Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking”. department of Journalism, University of Missouri-Columbia, Columbia, Missouri, Vol. 17, No.7, (2014).
Valenzuela, Sebastián, Daniel Halpern,& James E. Katz. “Social network sites, marriage well-being and divorce”, Survey and state-level evidence from the United States, Vol. 36, (2014