نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناس ارشد از دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر میزان سلامت جسمانی قومیّت­های ترک و کردِ ساکن در شهرهای تبریز و مهاباد با تأکید بر سبک زندگی ( بُعد رفتاری) می­پردازد. روش پژوهش پیمایش و شیوۀ نمونه گیری، خوشه­ای چند مرحله­ای بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 500 نفر برآورد شده است. چارچوب نظری پژوهش براساس مدل­های درسلر و نظریه­های مرتبط با آن می­باشد. طبق یافته­های پژوهش، مشخص شد که وضعیّت اقتصادی- اجتماعی، مجموع سرمایه­های فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی و سبکِ زندگی بر سلامت جسمانی اثر مثبت و معناداری دارند به این مفهوم که با افزایش هر یک از این متغیرها، میزان سلامت جسمانی در بین اعضاء قومیّت­ها نیز افزایش می­یابد. همچنین میزان سلامت جسمانی اعضای قومیّت ترک بیشتر از اعضای قومیّت کرد است. سبک زندگی مرتبط با سلامت ترکها نیز بهتر از کردهاست.

کلیدواژه‌ها

اله دادی، نورالدین؛ زاهدی مازندرانی، محمد جواد؛ صداقت زادگان، شهناز (1396)، بررسی رابطه سبک زندگی با تعلقات قومی و ملی شهروندان شهر خرم آباد، فصلنامةعلمی  پژوهشیرفاه اجتماعی،سالهفدهم،تابستان، شماره 6.
ایراندوست، فهیم (1393)، مطالعه کیفی سنخ­شناسی سبک­های زندگی: مطالعه جوانان شهر مهاباد، فصلنامه جامعه­شناسی کاربردی، سال بیست و پنجم، شماره پیاپی(55)، شماره سوم، صص161-135.
بندکیتر، رولاند، ترجمه محمدرضا حسن­زاده (1392)، سبک‌های زندگی، مطالعات سبک زندگی، سال دوم، شماره 5 و 6.
بوردیو، پی یر (1380)، نظریه کنش: دلائل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه: مرتضی مردیها، تهران:
نقش و نگار.
ــــــــــــــ، (1391)، تمایز، نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نی
حاتمی، پریسا (1389)، "بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تأکید بر شبکه­های اجتماعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
رفیع­پور، فرامرز (1384)، کندوکاوها و پنداشت­ها؛ مقدمه­ای بر روش­های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی، تهران: چاپ پانزدهم.
شرفی، برومند(1393)، "بررسی تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر دانش، نگرش و رفتار مرتبط با سبک زندگی سلامت محور در بین افراد 40 سال به بالای شهر کرمانشاه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بو علی سینا.
عباس­زاده، محمد؛ علیزاده اقدام، محمّدباقر؛ بدری گرگری، رحیم و ودادهیر، ابوعلی (1391)، بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر سبک زندگی خود مراقبتی شهروندان، فصلنامه مطالعات توسعۀ اجتماعی- فرهنگی.صص141-120  .
فاضلی، محمد. (1382)، مصرف و سبک زندگی، نشر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، قم.
مهدوی­زاده و خسروی.(1388)، بررسی میزان تماشای ماهواره و تأثیر آن بر روی سبک زندگی، مجله جامعه­شناسی معاصر، سال اول، شماره دوم.
نوربخش، یونس(1387)، فرهنگ و قومیت، مدلی برای ارتباطات فرهنگی در ایران، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره 4.
Abel,T. (2008) Cultural capital and social inequality in health , J Epidemiol Community Health; 62;e13 online at: http://jech.bmj.com/cgi/eletter-submit/62/7/e13
Bamshad, M.Wooding,S.Salisbury,B & Stephens,C.(2004). Deconstructing The Relationship between Genetics and Race. Nature Reviews Genetics .Vol 5 .pp:598 -608.
Dressler, W. Oths, K & Gravlee, C (2005), Race and Ethnicity in public Health Research: Models to Explain  Health Disparities, Annual Review of Anthropology, Vol 34: 231-252.
Lin, Yu-hua , Tsai, Eing-Mei , Chan, Te-Fu , Chou, F I , Lin, Yu-Ling , (2009) Health promoting lifestyles and related factors in pregnant women, Chang Gung medical journal, Vol. 32, No.6
McPherson , Kerri;  Kerr, Susan; McGee, Elizabeth; Cheater, Francine; Morgan, Antony (2013)  The Role and Impact of Social Capital on the Health and Wellbeing of Children and Adolescents: a systematic review, Glasgow Centre for Population Health, www.gcph.co.uk
Salvador, L.Alonso, F. Gomez, R. Almenara, J & Ruiz, M (2013), Basic Concepts in the Taxonomy of Health-    Related Behaviors, Habits and Lifestyle. International Journal of Environmental Research and Public Health ISSN 1660-460.
Smaje, Ch (1996), The Ethnic Patterning of Health: New Directions for Theory and Research, Sociology of Health & Illness Vol 18, No 2, pp 139-171.
Shen, Yuying , Yeatts, Dale E. , Cai, Tianji, Yang,  Philip Q., Cready, Cynthia M. (2013) Social Capital and Self-Rated Health Among Middle-Aged and Older Adults in China  A Multilevel Analysis, Res Aging. 2014 Jul; 36(4):497-521
Shehu, R.A.,  Onasanya, S.A.,  Onigbinde, T.A.,  Ogunsakin, E.A  & Baba, D.A (2013),  Lifestyle, Fitness and Health Promotion Initlative of the University of Ilorin, Nigeria: an Educational Media Intervention. Ethiopian Journal of Environmental Studies and Management, Vol 6. No 3.pp:273-279.
Subramanian SV Kim D, , Kawachi I. (2006) Bonding versus bridging social capital and their
associations with self rated health: a multilevel analysis of 40 US communities, J Epidemiol Community Health; 60:116–22.
 Tundui, Charles & Macha, Raphael. (2014) Social Capital and Willingness to Pay for Community Based Health Insurance: Empirical Evidence from Rural Tanzania, Journal of Finance and Economics, Volume 2, Issue 4, 50-67.