نوع مقاله : علمی

نویسنده

هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

10.22034/jsi.2020.43312

چکیده

این مقاله­ کوتاه در شرح این مطلب می­کوشد که مهم­ترین اصطلاح تخصصی وبر در جستار روش­شناسی، یعنی سنخ آرمانی، در شرح و تفصیل شارحین دچار ابهام­های فراوانی گردیده است، به­گونه­ای که نه فقط سنخ­های آرمانی وبر تنها به دو سنخ آرمانی محدود شده (سنخ آرمانی تاریخی و جامعه­شناختی)، به استثنای دست کم سه منبع،بلکه نام یا عنوان هر دو یا سه سنخ، برخلاف متن کتاب روش­شناسی وبر و زیر تاثیرات معرفت­شناختی شارحین متن وبر برسازی دو اصطلاح یاد شد] سنخ­های آرمانی تاریخی و جامعه­شناختی دچار سلیقه­ سازی شارحین شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها

آرون، ریمون (1363)، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‏شناسی، ترجمه­ باقر پرهام، تهران: علمی فرهنگی.
تنهایی، ح.ا. (1374)، درآمدی بر مکاتب و نظریات جامعه‏شناسی، چاپ دوم، مشهد/گناباد: مرندیز.
تنهایی، ح.ا. (بهار 1391)، بازشناسی تحلیلی نظریه‏های مدرن جامعه‏شناسی؛ مدرنیته میانی، تهران: انتشارات علمی (چاپ دوم 1394).
تنهایی، ح.ا. (پاییز 1391)، بازشناسی تحلیلی نظریه‏های مدرن جامعه‏شناسی؛ مدرنیته درگذار، تهران: انتشارات علمی
تنهایی، ح.ا. (1394)، جامعه‏شناسی نظری، چاپ چهارم، تهران: بهمن برنا، (چاپ اول 1382، چاپ ششم 1398).
گورویچ، ژرژ (1351)، دیالکتیک یا سیر جدالی و جامعه‌شناسی، ترجمه حسن حبیبی، قم:‌ انتشار، مرکز بررسی‌های اسلامی.
مارکس، کارل و فردریک انگلس (1380)، پنج مقاله، ترجمه­ داور شیخاوندی، تهران: آتیه.
Balandier Georges, (1974), Gurvitch, Translated by M.A. Thompson and K. A. Thompson, New York: Harper & Row, Publisher,
Bosserman Phillip, (1968), Dialectical Sociology: An Analysis of the Sociology of George Gurvitch, Boston: Porter Books,
Boudon, R. & F. Bourricard, (1989), A Critical Dictionary of Sociology, Translated by P. Hamilton, London: Routledege,
Coser Lewis A., (1977), Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context, 2nd ed., New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.,
Weber Max., (1949), The Methodology of the Social Sciences, translated and edited by Edward A. Shils and Henry A. Finch, with introduction by E.A. Shils, Illinois: The Free Press,
Zeitlin I.M., (1968), Ideology and The Development of Sociological Theory, Englewood cliffs N.J.: Prentice-Hall
Zeitlin I.M., (1973), Rethinking Sociology: A Critique of Contemporary Theory, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice – Hall,