شاخص‌های روش‌شناسی وبر در شناخت مسایل اجتماعی ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 هیئت علمی و استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/jsi.2020.43314

چکیده

وبر تلاش نمود که ضمن تاکید سنت ایده‌آلیستی آلمانی بر ذهن، آن را به­رویکرد اثباتی و پوزیتویستی نیز پیوند زند. روش‌شناسی وبر، به­شیوه تفهمی و تفسیری به­رفتار انسان می‌پردازد و چه بسا از نظر وبر، کردار، زمانی رفتار انسانی محسوب می‌شود که دارای ویژگی و مشخصه عقلانیت باشد. در روش‌شناسی وی ویژگی‌های رفتار انسانی زمانی قابل بررسی و ادراک است که قابل تفسیر نیز باشند.
هدف این مقاله بررسی روش‌شناسی وبر به­منظور استخراج مهمترین ویژگی‌های آن بود تا با استفاده از آن­ها به­گونه‌ای بهتر بتوان به­شناخت و تحلیل مسایل اجتماعی پرداخت. روش مورد استفاده در این تحقیق اسنادی می‌باشد و تلاش گردید تا با کندوکاو هرچه بیشتر بتوان به­شناخت بیشتر ویژگی‌های روش‌شناسی وی پی برد. در نهایت ویژگی‌هایی چون تفکیک پدیده اجتماعی و طبیعی از حیث ماهیت و روش خاص مطالعه، چند بعدی دیدن پدیده‌ها، توجه به­بحث احتمال در روابط بین پدیده­ها، حرکت بین سطوح خرد و کلان پدیده‌ها، تاکید همزمان بر روش‌های کمی و کیفی، ساخت ابزار مفهومی و نمونه‌های مثالی، توجه به­موضوع ارزش در تحقیقات، اتخاذ رویکرد بینارشته­ای در تحلیل‌ها و در نظر گرفتن بسترهای پنهان اما موثر و تاثیرگذار در بروز پدیده‌های اجتماعی و متعهد بودن
به­فهم مساله، شناخت علل و پیامدهای آن از نکات ارزشمند قابل استفاده در بررسی مسایل جامعه ایرانی است.
 
 

کلیدواژه‌ها