نوع مقاله : علمی

نویسنده

هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعت فرهنگی

10.22034/jsi.2020.43315

چکیده

آیا می‌توان سخن از خوانش شریعتی از ماکس وبر به میان آورد؟ بسیاری معتقدند که شریعتی نه تنها جامعه‌شناس نبود بل آثارش به صورت بنیادین بر رشد تخیل جامعه شناختی در ایران تاثیر سلبی گذاشت و یکی از موانع عمده در بسط علوم اجتماعی بوده است. پرداختن شریعتی به وبر را به دو گونه می‌توان مورد بررسی قرار داد: یکی به این صورت که شریعتی تا چه پایه تحت تاثیر وبر بوده است و آیا می‌توان او را یک جامعه‌شناس وبری قلمداد کرد؟ صورت دوم از پرداختن به شریعتی و نسبتش با ماکس وبر می‌تواند این‌گونه باشد که شریعتی خوانشی "شریعتی وارانه" از وبر داشت که با خوانش‌های یوروسنتریک همخوانی ندارد؟. آیا فهم شریعتی از وبر منطبق بر متن بوده است یا وبری که شریعتی برساخته است وبرِ شریعتی است؟ پرسش هایی از این دست که ناظر بر هرمنوتیک است نیاز به واکاوی دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

شریعتی، علی (1388)، تاریخ و شناخت ادیان، مجموعه آثار 14. شرکت سهامی انتشار.
شریعتی، علی (1388)، تاریخ و شناخت ادیان، مجموعه آثار 15. شرکت سهامی انتشار.
شریعتی، علی(1390)، انسان­، مجموعه آثار 24. انتشارات الهام و بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی.
شریعتی، علی (1391انسان بی خود. آثار 25. انتشارات قلم.
Turner, B. S. Max Weber: From History to Modernity. Routledge, 1993.