نوع مقاله : علمی

نویسنده

دانشجویِ دکتریِ جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

غالباً در زبان فارسی وبر از طریق پارسونز و تفسیر وی از جامعه‌شناسی سیاسی او شناخته شده‌است. بدین‌ ترتیب ماکس وبر در ادبیاتِ علوم اجتماعیِ ما عموماً به‌عنوانِ فردی که نظریه‌پرداز بوروکراسی و قفس آهنینِ آن است معرفی‌ گردیده‌. جامعه‌شناسیِ سیاسی وبر در نسبت با معنایِ کاریزما[1] و قدرتِ خلاق‌ِ آن کم‌تر مورد توجه قرار گرفته یا به صورتِ منفک از نظریه‌ بوروکراسی ترسیم شده‌است. در این متن تلاش شده تا نشان داده شود که وبر چه تفسیری از قدرتِ خلاقه مردم در سیاستِ مدرن داشت. تفسیری که در مخالفت با اهمیتِ بوروکراسی قرار می‌گرفت و در عوض راه به بازکردنِ فضایی برای ظهورِ شبه‌کاریزما[2] درون یک نظامِ پارلمانی و قانونی می‌بُرد. در این تفسیر سعی بر آن است تا تدقیق نظری در خصوصِ معنا، ریشه‌ها و دلالت‌هایِ کاریزما صورت گیرد و نشان داده‌ شود که سیاستِ مطلوبِ مدرنِ وبری نه یک سیاستِ بوروکراتیک که یک سیاستِ کاریزماتیک است. در این مسیر متون خودِ وبر و شرح‌هایی که سیاست کاریزماتیک را برجسته ساخته، مطالعه شده‌اند. در انتهای متن نیز بن‌بستِ منظومه‌ مفهومی وبر در نسبت پارلمان با کاریزما واکاویده شده‌است.
 
 


 

کلیدواژه‌ها

Beetham, David (1974), Max Weber and the Theory of Modern Politics, London: Allen and Unwin.
Breiner, Peter (1996), Max Weber and Democratic Politics, New York: Cornell University Press.
Feldman, S.M. (1991), “An Interpretation of Max Weber’s Theory of Law: Metaphysics, Economics, and the Iron Law of Constitutional Law”, Law and Social Inquiry, 16:2, pp.205-248
Green, Jeffrey Edward, The Eyes of the People, Oxford University Press, 2010
Habermas, Jurgen (1996), Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy, Translated by William Rehg. Cambridge, Mass: MIT Press
Kalyvas  (2008), Andres, Democracy and the Politics of the Extraordinary, Cambridge university press.
Marx, Karl and Engels, Frederich (1970), Selected Works in one Volume, London: Lawrence & Wishart.
// (1991), The German Ideology: Part one, edited by C. J. Arthur, New York: International Publishers.
Machiavelli, Niccolo (1998), The Prince. Translated by Harvey C.Mansfield. Chicago: University of Chicago Press.
Mommsen, Wolfgang J, ed (1987), Max Weber and His Contemporaries, London: German Historical Institute.
// (1984), Max Weber and German Politics, 1890-1920, Trans by Michael Steinberg, Chicago: University of Chicago Press.
// (1989), The Political and Social Theory of Max Weber, Cambridge, UK: Polity Press.
Montesquieu (1989), The Spirit of the Laws, Trans by Anne M.Cohler, Basia Carlyn Miller, and Harold Samuel Ston. Cambridge: Cambridge University Press.
Mosca, Gaetano (1967), The Ruling Class, Trans by Hannah D. Kahn, New York: McGraw-Hill.
Negri, Antonio (1999), insurgencies: Constituent Power and the Modern State, Trans by Maurizia Boscagli, Minnesota University Press.
Scaff, Lawrence A (1994), Fleeing the Iron Cage: Culture, Politics, and Modernity in the Thought of Max Weber, Berkeley: University of California Press,
Sorel, Georges (1999), Reflections on Violence, ed by Jeremy Jennings, Cambridge University Press.
Schluchter, Wolfgang, and Huff, E. Toby (eds) (1999), Max Weber and Islam, New Brunswick: Transaction.
Tucker, Robert (1968), “The Theory of Charismatic Leadership”, Daedalus: 731-756.
Turner, Stephen P., and Factor, Regis A. (1987), “Decisionism and Politics: Weber as a Constitutional Thinker,” in Max Weber: Rationality and Modernity, edited by Sam Whimster and Scott Lash, London: Allen and Unwin, pp. 334-353.
Vincent, Jean-Marie (1998), Max Weber ou la démocratie inachevée, Paris: Éditions du Félin.
Weber, Max (1978), Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology, edited by Guenther Roth and Clauss Wittich, Berkeley: University of California Press.
// (1949), The Methodology of the Social Sciences, translated and edited by Edward A. Shils and Henry A. Finch, New York: Free Press.
// (1994), Political Writings, edited by Peter Lassman and Ronald Speirs, Cambridge: Cambridge University Press,
// (1991), “The Social Psychology of the World Religions,” in From Max Weber: Essays in Sociology, edited by H. H. Gerth and C. Wright Mills, New York: Routledge, pp. 267-301.