بررسی غرور ملی و عوامل مؤثر بر آن در میان شهروندان شهر کاشان در سال 1397

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران از دانشگاه کاشان

2 استاد گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات دانشگاه کاشان

10.22034/jsi.2019.47874

چکیده

غرور ملی یکی از انواع احساسات مثبت به دولت- ملت و دلبستگی‌های ملی است که می‌تواند بیانگر نوعی وفاداری ملی باشد. بدین سبب، این مفهوم در تحقیقات مختلف مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این مقاله، سنجش احساس غرور ملی در دو بعد غرور ملی سیاسی و غرور ملی فرهنگی در شهر کاشان و تعیین عوامل مؤثر بر آن بود. این تحقیق، در چارچوب روش­‌های کمٌی و با استفاده از تکنیک پیمایش انجام پذیرفته است. بدین منظور تعداد 574 نفر از شهروندان شهر کاشان که بالای 18 سال سن داشتند، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب، و با استفاده از پرسش­نامة ساختار‌یافته، به صورت حضوری با آن‌ها مصاحبه شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که میانگین احساس غرور ملی کلی و غرور ملی فرهنگی شهروندان کاشانی قدری بالاتر از حد متوسط، ولی غرور ملی سیاسی آن‌ها اندکی پایین‌تر از این حد می‌باشد. افزون براین، متغیر‌های سن، استفاده از رسانة ملی، خوش/بدبینی به آیندة کشور، احساس تبعیض اجتماعی و نگرش‌ سیاسی از عوامل مؤثر بر احساس غرور ملی است. در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت که غرور ملی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم دلبستگی ملی در حد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها