نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران از دانشگاه کاشان

2 استاد گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات دانشگاه کاشان

10.22034/jsi.2019.47874

چکیده

غرور ملی یکی از انواع احساسات مثبت به دولت- ملت و دلبستگی‌های ملی است که می‌تواند بیانگر نوعی وفاداری ملی باشد. بدین سبب، این مفهوم در تحقیقات مختلف مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این مقاله، سنجش احساس غرور ملی در دو بعد غرور ملی سیاسی و غرور ملی فرهنگی در شهر کاشان و تعیین عوامل مؤثر بر آن بود. این تحقیق، در چارچوب روش­‌های کمٌی و با استفاده از تکنیک پیمایش انجام پذیرفته است. بدین منظور تعداد 574 نفر از شهروندان شهر کاشان که بالای 18 سال سن داشتند، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب، و با استفاده از پرسش­نامة ساختار‌یافته، به صورت حضوری با آن‌ها مصاحبه شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که میانگین احساس غرور ملی کلی و غرور ملی فرهنگی شهروندان کاشانی قدری بالاتر از حد متوسط، ولی غرور ملی سیاسی آن‌ها اندکی پایین‌تر از این حد می‌باشد. افزون براین، متغیر‌های سن، استفاده از رسانة ملی، خوش/بدبینی به آیندة کشور، احساس تبعیض اجتماعی و نگرش‌ سیاسی از عوامل مؤثر بر احساس غرور ملی است. در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت که غرور ملی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم دلبستگی ملی در حد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

دفتر طرح‌های ملی(1380)، پیمایش ملی ارز‌ش­ها و نگرش‌های ایرانیان (موج اول)، دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران: تهران.
د واس، دی. ای (1376)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمة هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.
دِ واس، دیوید. ای (1394)، تحلیل داده‌ها در علوم اجتماعی: 50 مسئلة کلیدی در تحلیل داده‌ها، ترجمة داریوش یعقوبی، مؤلف: کرج.
عیدی، حسین؛ عباسی، همایون و معصومه فدایی (1393)، هنجاریابی ابزار غرور ملی با تأکید بر جایگاه ورزش، مطالعاتمبانیمدیریتدرورزش، بهار، سال اول، شماره 3: 45-31.
غلامی، محمد‌رضا؛ علیزاده، رضا (1396)، تحلیل جامعه شناختی مفهوم غرور ملی در ایران، فصلنامة مطالعات ملی، 72، سال هجدهم، شمارة 4: 136-119.
فدایی ده چشمه، معصومه؛ عیدی، حسین و همایون عباسی (1395)، ارائة مدل غرور ملی با تأکید بر جایگاه ورزش، مدیریتورزشی، خرداد و تیر، دورة 8، شمارة 2: 249-235.
قانعی راد، محمد امین؛ خوشنام، مژگان و قاسم جعفری (1394)، غرور ملی، دموکراسی، اهمیت مذهب و افزایش احساس شادمانی؛  یک دیدگاه جهانی (2009-2005)، مطالعاتجامعهشناختی،بهاروتابستان، دورة 22، شمارة 1: 163-131.
محلاتی، ریحانه؛ ابوالمعالی، خدیجه (1394)، سهم خودکارآمدی و سازگاری در پیش‌بینی غرور ملی دانشجویان، پژوهش‌هایروانشناختی، دوره 18 ، شمارة 1: 125-116.
مصلحی جویباری، میترا؛ شریفی، نسترن (1394)، سهم امیدواری و غرور ملی در تبیین شادکامی، پژوهش‌هایروانشناختی، دورة 18، شمارة 1: 88-75.
مظاهری، محمدعلی؛ مینا کاری، محمود و منصوره سادات صادقی(1387)،  مقایسه غرور ملی در ایرانیان مقیم کانادا، متقاضی مهاجرت به کانادا و ساکن تهران، روانشناسی، 46، سال دوازدهم، شماره 2: 169-154.
هاشمیان‌فر، سید علی؛ هاشمی،  سید ضیاء و مینا جلالی (1390)، غرور ملی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن، مطالعة موردی شهر اصفهان، فصلنامهراهبرداجتماعیوفرهنگی، زمستان، سال اول، شمارة اول: 169-147.
یعقوبی، داریوش (1398)، "تبیین وضعیت و عوامل اجتماعی مؤثر بر ملی‌گرایی مدنی و قومی-فرهنگی در بین شهروندان شهر کاشان در سال 1397"، پایان نامة دکتری، دانشگاه کاشان، چاپ نشده.
Blank, T. & Schmidt,P.(2003), National Identity in a United Germany: Nationalism or Patriotism? An Empirical Test With Representative Data, Political Psychology, Vol. 24, No. 2 :289-312.
Cebotary,V.(2015), ” The Determinants of National Pride of Ethnic and Immigrant Minorities in Europe , Nationalism and Ethnic Politics, 21:269–288, DOI: 10.1080/13537113.2015.1063911.
Davidov,E.(2009) Measurement Equivalence of Nationalism and Constructive Patriotism in the ISSP: 34 Countries in a Comparative Perspective, Political Analysis ,17:64-82.
Dijkstra, S., Geuijen, K., and de Ruijter, A.(2001)” ‘Multiculturalism and social integration in Europe’, International Political Science Review, vol. 22, No.1:55-83.
Evans.M.D.R.,& Kelley,J.(2002), ” National Pride in The Developed World Suurvey Data From 24 Nations”,  International  Journal of Public Opinion Research Vol.14, No.3:303-338.
Han, Kyung, J.(2013), ” Income Inequality, International Migration, and National Pride: A Test of Social Identification Theory”, International Journal of Public Opinion Research, Vol. 25 No. 4:502-521.
Hjerm, M. (1998),  “National identities, national pride and xenophobia: A comparison of four Western countries”,  Acta  Sociologica, 41, 335–347.
Hjerm.M.(2003), ” National Sentiments in Eastern and Western Europe”, Nationalities Papers, Vol. 31, No.4:413-429.
Hjerm, M., Schnabel, A. (2010), Mobilizing nationalist sentiments: Which factors affect nationalist sentiments in Europe?, Social Science Research 39: 527–539.
Latcheva, R. (2010), Nationalism versus Patriotism, or the Floating Border? National Identification and Ethnic Exclusion in Post-communist Bulgaria, Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, 1(2): 187-216.
Meulders, M., De Boeck, Paul., & Realo, A. (2009), ”The Circumplex Theory Of National Pride”, Hub Research paper, 41:1-29. https://core.ac.uk/download/pdf/34571579.pdf
 
Smith, Tom W.& Jarkko,L. (1998), “National Pride: A Cross-national Analysis” National Opinion Research Center University of Chicago:1-46.
Smith, Tom W.& Kim.S.(2006), ” World Opinion, National Pride In Comparative Perspective: 1995/96 and 2003/04” International Journal of Public Opinion Research Vol. 18 No. 1:127-136. doi:10.1093/ijpor/edk007.
Smith, Tom W,(2006) “National Pride in Specific Domains”, NORC University of Chicago, GSS Cross-National, Report,  No 27.
Solt, F. (2011),  Diversionary nationalism: Economic inequality and the formation of national pride. Journal of Politics, 73: 821–830.
Tambini, D.(2001),  “Post-national citizenship’, Ethnic and Racial Studies, 24: 195-217.
Tilley,J.& Heath.A.(2007)” The decline of British national pride”, British Journal of Sociology 2007, Vol 58 Issue 4:661-678