نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی/ دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار و عضو گروه علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران. دانشگاه خوارزمی

چکیده

نوشتارحاضر گزارشی است از کوششی که برای شناسایی تجربه­زیسته تعدادی از شهروندان­تهرانی در زمینه پیامدهای همه­گیری کرونا در بعد سلامت و معیشت صورت گرفته است. به این­منظور از روش نظریه­زمینه‌ای و تکنیک مصاحبه­ عمیق­­ نیمه­ساختاریافته استفاده شده و بر اساس نمونه‌گیری­هدفمند با 15 زن و مرد شاغل و ساکن شهر تهران مصاحبه شده است. پس از تحلیل داده­ها، دوازده مقوله­اصلی و یک مقوله­مرکزی تحت نام «فرسایش سلامت و معیشت در بحران و ناکامی مدیریت­تغییر» به­دست آمد. نتایج پژوهش نشان
می­دهد همه­گیری کرونا، کیفیت کسب­معیشت و نظام سلامت افراد را تحت­تأثیر قرار داده و در این دو حوزه پیامدهایی چون آسیب‌های جسمی و روانی-عاطفی و نیز آسیب‌پذیری فرصت‌های شغلی و امکان کسب­معیشت به­دنبال داشته­است. همچنین شرایط­علی و زمینه­ای چون سازوکارهای درون­شغلی، آگاهی از شیوه‌های پیشگیری و درمانی، تجربه
درگیری ­بیماری، ارزیابی فرد از شیوه عملکرد دولت و میزان برخورداری از حمایت­اجتماعی در مواجهه با این پیامدها موثر بوده ­است.
 
 

کلیدواژه‌ها

ابراهیمی، فاطمه (1399)، «سنخ­شناسی مواجهه خانواده­ایرانی با بحران­کرونا». مجله بررسی­مسائل­اجتماعی­ایران، دوره 11، شماره1، ص 249-225.
احمدی، شهرزاد؛ گرگز، منصور (1399)، «چشم‌انداز هزینه سلامت­اقتصادی در بیماران مبتلا به­ویروس کووید 19». فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم­انسانی، دوره 12 شماره 3، ص 54-25.
احمدی، یعقوب؛ صدیق­محمدی، محمد؛ ابراهیمی، فرهاد (1399)، «زنجیره­فقدان: تشدید بحران در مناطق­حاشیه‌ای (مواجهه شهروندان حاشیه‌نشین سنندج با کووید 19)»، مجله مطالعات­اجتماعی­ایران، دوره 14، شماره2، ص 35-4.
افراسیابی، حسین؛ بهارلوئی، مریم (1399)، «تعلیق، هراس و بازاندیشی: برداشت­جوانان از زندگی­اجتماعی در شرایط­کرونایی». فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم­انسانی. دوره 12، شماره 2، ص 143-123.
ایمانی­جاجرمی، حسین (1399)، «پیامدهای­اجتماعی شیوع ویروس­کرونا در جامعه­ایران»، فصلنامه ارزیابی تاثیرات­اجتماعی، دوره 1، شماره 2، ص 103-87.
توکلی، ماهگل؛ عمادی، زهرا (1394)، «پیش­بینی سبک ارتقای بخش سلامت بر مبنای متغیرهای سلامت­روان، سبک­های مقابله­ای و جهت­گیری مذهبی در دانشجویان دانشگاه اصفهان»، فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، سال 13، شماره 1، ص 64-78.
رجبی، فاطمه؛ طاهرپور، جواد؛ میرزایی، حجت­الله، سهیلی­احمدی، حبیب (1400)، «اثر همه‌گیری ویروس­کرونا بر بخش‌های اقتصاد ایران»، فصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران، دوره 8، شماره 2، ص 187-159.
روشنفکر، پیام، دلارام، علی(1398)، آیا واقعا ویروس کرونا تبعیض قائل نمی شود؟ 17 اسفندماه، سایت میدان، www.meidan.com
عظیمی­اعتمادی، بهاره (1394)، «بررسی شکاف‌های اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهر تهران (با تاکید بر شکاف­طبقاتی و شکاف­فرهنگی)»، پایان‌نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه شهیدبهشتی.
گیدنز، آنتونی(1387)، پیامدهای  مدرنیته، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: مرکز.
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست­جمهوری (1399)، پیش‌نویس گزارش خسارت‌های کرونا بر اقتصاد ایران.
میرحسینی، زهرا (1400)، «مطالعه­کیفی مسائل و چالش­های زندگی­زنان در همه­گیری کووید-19»، فصلنامه مسائل­اجتماعی­ایران، سال 12، شماره 1، ص 219-197.
وزارت­بهداشت، درمان و آموزش­پزشکی (1401)،  www.behdasht.gov.ir
 یزدانی­نسب، محمد (1399)، «تجربه­زیسته طبقات فرودست در مواجهه با ویروس­کرونا؛ موردمطالعه: کارگران روزمزد ساختمانی و نظافتی منطقه 17 تهران»، مجله مطالعات­اجتماعی­ایران، دوره 14، شماره 2، ص 160-135.
Adams-Prassl A, Boneva T, Golin M, Rauh C (2020), Inequality in the impact of the coronavirus shock: Evidence from real time surveys. J Publ Econ.
Al Hourani, Mohammed Abdel Karim (2021), Covid-19 and the Social Construction of Reality in Jordan Taking Peter Berger and Thomas Luckmann to the Realm of Social Power. Comparative Sociology 20 , 718–740.
Banerjee D, Rai M.(2020), Social isolation in Covid-19: the impact of loneliness. Int J Soc Psychiatry, 66:7-525.
Banks, S., CAI, T., de Jonge, E., Shears, J., Shum, M., Sobočan, A.M., Strom, K., Truell, R., Úriz, M. J., Weinberg, M. (2020), Ethical Challenges for Social Workers during Covid-19: A Global Perspective. Rheinfelden: International Federation of Social Workers. Available online at: https://www.ifsw.org.
Bianchi, M., Borsetti, A., Ciccozzi, M., and Pascarella, S. (2021), SARS-Cov-2 ORF3a: mutability and function. Int. J. Biol. Macromol. 170, 820–826
Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2001). The effect of health on economic growth: theory and evidence (No. w8587). National Bureau of Economic Research.
Cockerham, W.C. (2008), Social Causes of Health and Disease. Cambridge: Polity Press.
Cockerham, WC. (2005), Health lifestyle theory and the convergence of agency and structure. J Health SocBehav. 46(1), 51-67.
Cockerham,W. (2000). Sociology of health and health life styles. London: Prentice Hall College.
Duffin, E. (2020), Opinion of Adults in G7 Countries of the Expected Impact of the COVID-19 Pandemic on their Household Income https://www.statista.com.
Grima, Nelson; Corcoran, Will; Hill-James, Corinne; Langton, Benjamin; Sommer, Haley; Fisher, Brendan (2020), The importance of urban natural areas and urban ecosystem services during the COVID-19 pandemic. PLOSE ONE Journal.
Hayat K, Rosenthal M, Xu S, Arshed M, Li P, Zhai P, et al.(2020), View of Pakistani Residents toward Coronavirus Disease (COVID-19) during a Rapid Outbreak: A Rapid Online Survey. Int J Environ Res Public Health; 17(10):3347. 22.
Lee, G., & Warner, M. (2007), The political economy of the SARS epidemic: the impact on human resources in East Asia. Routledge.
Lynch, Julia (2020), Health Equity, Social Policy, and Promoting Recovery from COVID-19. Journal of Health Politics, Policy and Law, 45(6), 983-995.
Malik, Sana and Khansa Naeem (2020), Impact of COVID-19 Pandemic on Women - Health, Livelihoods & Domestic Violence, And Sustainable Development Policy Institute.
Mishra, S. (2020), Social networks, social capital, social support and academic success in higher education: A systematic review with a special focus on‘underrepresented’ students .Educational Research Review, 29,100-307.
Prime, H., Wade, M., & Browne, D. T. (2020), Risk and resilience in family well-being during the COVID-19 pandemic. American Psychologist, 75 (5): 631-643.
Ray D, Subramanian S (2020), India’s lockdown: An interim report. Working Paper No: 27282 [Internet]. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
Schultz, T. W. (1964), Changing relevance of agricultural economics. Journal of Farm Economics, 46(5), 1004-1014.
Seck, P. A., Encarnacion, J. O., Tinonin, C., & Duerto-Valero, S. (2021), Gendered Impacts of COVID-19 in Asia and the Pacific: Early Evidence on Deepening Socioeconomicbn Inequalities in Paid and Unpaid Work. Feminist Economics, 27(1-2), 117-132.
Sharma, S., Sharma, M., & Singh, G. (2020), A chaotic and stressed environment for 2019-nCoV suspected, infected and other people in India: fear of mass destruction and causality. Asian journal of psychiatry, 51, 102049.
Siu, A., & Wong, Y. R. (2004), Economic impact of SARS: the case of Hong Kong. Asian Economic Papers, 3(1), 62-83.
Wang G, Zhang Y, Zhao J, Zhang J, Jiang F (2020). Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 .outbreak. Lancet. 945-7.
World Health Organization (2022), https://covid19.who.int/.
Yen-Hao Chu, Isaac & Alam, Prima & Larson, Heidi J & Lin, Leesa (2020), Social consequences of mass quarantine during epidemics: a systematic review with implications for the COVID-19 response. 2 Journal of Travel Medicine, 27(7), 1-14.
Zandifar, A., & Badrfam, R. (2020), Iranian mental health during the COVID-19 epidemic. Asian journal of psychiatry, 51, 101990.
Zhang, Y. & Ma, Z. F. (2020), Impact of the COVID-19 pandemic on mental health and quality of life among local residents in Liaoning Province, China: A cross-sectional study. International journal of environmental research and public health, 17(7): 2381.
Zhong BL, Luo W, Li HM, Zhang QQ, Liu XG, Li WT, et al (2020), Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-sectional survey. Int J Biol Sci 2020; 16(10):1745-1752.