نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

قرنطینۀ خانگی امری بغرنج است و به‌مثابۀ موقعیت مرزی بر خانواده‌ها تحمیل شده که با پدیدۀ ملال گره خورده است. هدف مقاله، مطالعۀ تقارنِ بین موقعیت مرزی، ملال و تجربۀ قرنطینه خانگی در پیک اول کروناست. این مطالعه از رویکرد کیفی، روش تحلیل مضمون و مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌یافته برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. چارچوب ‌مفهومی مقاله مبتنی‌بر دیدگاه‌های یاسپرس و اسونسن است. نتایج تحقیق، وجود چهار سنخ از موقعیت‌ مرزی(مشکلات، فاصله‌مندی، سرپیچی و اضطراب وجودی) و پدیدۀ ملال( خانگی، دل‌زدگی، فعالانه و پرخاشجویانه) در استان گیلان را نشان می‌دهد. براساس یافته‌ها، خانواده‌هایی‌که دارای سرمایه اقتصادی و فرهنگی پایینی بود‌ه‌اند مقاومت از پروتکل‌های بهداشتی، ملال-های منفعل و پرخاشجویانه در بین آن‌ها بیشتر بوده است، اما در خانواده‌های بالای جامعه مقاومت از قواعد بهداشتی کمتر، کشمکش محبت‌ورزانه و ملال فعالانۀ بیشتری مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها

آوتویت، ویلیام و باتامور، تام (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
خدابخشی کولایی، آناهیتا (1399)، «زندگی در قرنطینه خانگی: واکاوی تجارب روان‌شناختی دانشجویان در همه‌گیری کوویدـ19»، مجله طب نظامی، دوره ۲۲، شماره۲، 9-1.
ذکایی، محمد سعید (1399)، هنر انجام پژوهش کیفی از مسئله­یابی تا نگارش، تهران: نشر آگاه.
رحمتی نژاد، پروین و همکاران (1399)، تجربۀ زیستۀ بیماران مبتلا به­کروناویروس (کووید: 19)- یک مطالعۀ پدیدارشناسی، فصلنامه پژوهش در سلامت روان، دورۀ 14، شماره 1، 117-86.
رشیدیان، عبدالکریم (1393)، فرهنگ پسامدرن، تهران: نشر نی.
زیمل، جورج (1372)، کلانشهر و حیات ذهنی، ترجمه یوسف اباذری، نامه علوم اجتماعی، دوره دوم، شماره سوم،  67-53.
طلیعه­بخش، منیره و نیکویی، علیرضا (1397)، «معرفت و موقعیت­های مرزی در مثنوی مولوی»، دوفصلنامه ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا(س)، سال نهم، شماره 16، 83-117.
علی­آبادی، شیما، دانشور، سحر و قاسمپور، فاطمه (1399)، مطالعۀ پدیدارشناختی تجربۀ زیستۀ خانوادۀ ایرانی در دوران قرنطینۀ کرونا، مسایل اجتماعی ایران، سال یازدهم، شمارۀ 1، 61-33.
فاضلی، نعمت‌الله؛ فروردین (۱۳۹۹)، کرونا مخیله ما از شهر را تغییر خواهد داد/ بازاندیشی در معنای خانه، خبرگز اری مهر، قابل دسترسی در سایت  mehrnews. Com، تاریخ مراجعه به­سایت بهار 1399.
کثیری، مسعود و دهقان نژاد، مرتضی (1390)، «قرنطینه­های ایران در اواخر دورۀ قاجار و اوایل دورۀ پهلوی»، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره چهارم، شماره 6، 62 - 50.
لالمان، میشل (1394)، تاریخ اندیشه­های جامعه­شناسی، ترجمۀ عبدالحسین نیک­گهر، تهران: انتشارات هرمس.
مصباحیان، حسین (1399)، «درآمدی پدیدارشناختی بر بحران کووید 19 با تاکید بر موقعیتهای مرزی»، پژوهش­های فلسفی تبریز، سال 14، شماره 32، 331 – 312.
مک کواری، جان (1377)،  فلسفه­های وجودی، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، تهران: هرمس.
هایدگر، مارتین (1393)،  هستی و زمان، ترجمۀ عبدلکریم رشیدیان، تهران: نشرنی.
یعقوبی، علی، حمیدی، حشمت ا... اسلامی، نسرین (1400)، تجربۀ صمیمیت در موقعیت قرنطینگی(مورد مطالعه: خانواده­های استان گیلان، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره 15، شمارۀ 3، 125-103.
 یعقوبی، علی (1395)، استعاره و بینش جامعه­شناختی دورکیم، مجله جامعه­شناسی ایران ، دوره 17، شمارۀ 3، 109-134.
 
Besnard, P. (2015). Anomy, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Second Edition, https://www.elsevier.com/books/international-encyclopedia-of-the-social-and-behavioral-sciences.
Braun, V. & Clarke, V. (2006) “Using Thematic Analysis in Psychology”, Qualitative research in psychology, 3 (2):77-101.
Brooks, S, eds. (2020) “The psychological impact of quarantine and how to reduce it”: Rapid review of the evidence, 395: 912-920.
Habermas, j. (1987) Time of Transitions. Translated by Max Pensky, Cited and argued in.
Heidegger, M., Schmidt, D. J., & Stambaugh, J. (2010) Being and Time (Rev. ed.). Albany: State University of New York Press.
Jaspers, K. (1963) General psychopathology. Translated from the German 7th ed. by J. Hoenig and Marian W. Hamilton. [Manchester, Eng.]: University Press.
Jaspers, K. (1970) Philosophy (Vol. 2). Chicago: University of Chicago Press.
Jaspers, K. (1971) Philosophy (Vol. 3). Chicago: University of Chicago Press.
Kim Y (2018) “Nurses' experiences of Care for Patients with Middle East Respiratory Syndrome – Coronavirus in South Korea”. American Journal of Infection Control. 46 (7): 781_7.
Lin Ec, Peng Yc, Tsai Jc. (2010) “Lessons learned from the Anti–SARS quarantine Experience in a Hospital-Based Fever Screening Station in Taiwan”. American Journal of Infection Control. 38 (4): 302-7.
Sprang, G, Silman, M (2013) “Posttraumatic Stress Disorder in Parents and Youth After Health-Related Disasters Society for Disaster” Medicine and Public Health, Vol.7(01):105-110.
Svendsen, K (1970) A philosophy of Boredom, British Library Cataloguing in Publication Data.
Terner, victor (1967) Betwixt and Between: the liminal period in rites of passage in The forest of symbols: aspects of Ndembu ritual, Ithaca (N. Y.), London: Cornell University Press.
Wallraff, C. F. (2015) Karl Jaspers: An Introduction to his Philosophy: Princeton University Press.
 Xiao, H, Zhang, Y, Kong, D, Li, Sh, Yang, N (2020) “Social Capital and Sleep Quality in Individuals Who Self-Isolated for 14 Days During the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)” Outbreak in January 2020 in China, Clinical Research:1-8.