نویسنده = مهدی کرمانی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر توانمندی زنان سرپرست خانوار مورد مطالعه: زنان شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران در سال 1391

دوره 14، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 116-148

مهدی کرمانی؛ محمد مظلوم خراسانی؛ حسین بهروان؛ محسن نوغانی